Matričná komisia


správa č.: 517. septembra 2020

Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že potvrdením žiadosti o registráciu hráča sa automaticky vygeneruje aj platný RP(virtuálny) a nie je potrebné o tento následne žiadať. Túto skutoč...


správa č.: 424. júla 2020

MATRIčNÁ KOMISIA Upozorňuje na novelizáciu Registračného a Prestupového poriadku SF platného od 08.07.2020. Nájdete na: https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsf...


správa č.: 310. júla 2020

PRIPOMÍNAM, žE PRI PRVOTNEJ REGISTRÁCII SA AUTOMATICKY VYSTAVUJE AJ REGISTRAčNÝ PREUKAZ. MaK ObFZ oznamuje funkcionárom FK, FO a TJ, že vzhľadom na predĺženie súťažného ročníka 2019/2020 (pokra...


správa č.: 203. júla 2020

PRIPOMÍNAM, žE PRI PRVOTNEJ REGISTRÁCII SA AUTOMATICKY VYSTAVUJE AJ REGISTRAčNÝ PREUKAZ. MaK ObFZ oznamuje funkcionárom FK, FO a TJ, že vzhľadom na predĺženie súťažného ročníka 2019/2020 (pokračova...


správa č.: 116. augusta 2019

ELEKTRONICKÉ REGISTRAčNÉ PREUKAZY. Matrika OblFZ Prievidza upozorňuje FK, FO as TJ, že od nového súťažného ročníka platia elektronické registračné preukazy (ERP). Platnosť elektronick&yacu...


správa č.: 030. augusta 2018

*PREREGISTROVANIE HRÁČA *Dňa 23. 8. 2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová ži...


správa č.: 309. marca 2017

*Upozorňuje funkcionárov FK, FO a TJ na termíny zimného registračného obdobia. *OD 1. 1. DO 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie BEZ OBMEDZENIA) *OD 1. 1. DO 30. 3. kalendár...


správa č.: 223. septembra 2016

*DÔLEžITÉ UPOZORNENIE!! *Dovoľujem si Vás upozorniť , že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa letné registračné obdobie končí dňom 30. september. Žiadosti o prestup s obmedzením musia byť schv...


správa č.: 105. augusta 2016

*Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od doručenia riadnej faktúry. Materský klub vystaví faktúru podľa predchádzaj&ua...


správa č.: 715. apríla 2016

*Oznamuje všetkým FK, FO pôsobiacich v súťažiach OblFZ Prievidza, že od 1.7.2016 bude všetky žiadosti o transfer hráča prijímať VÝHRADNE V ELEKTRONICKEJ FORME. *Z tohto dôvodu odpor&...


správa č.: 619. februára 2016

* Upozorňuje, že žiadosti o transfer amatéra sa podávajú v registračnom období (zimné registračné obdobie) od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka.


správa č.: 526. júna 2015

*Mak OblFZ Prievidza uvoľňuje matričné úkony MFK Nováky od 25.06.2015.


správa č.: 419. júna 2015

*Mak OblFZ Prievidza vzala na vedomie upozornenia vedúceho sekretára ZsFZ o neuhradení faktúr za mesiac 05/2015 futbalovým klubom MFK Nováky , ktorý sa stal neplatičom. *Mak OblFZ Prievidza pozasta...


správa č.: 316. apríla 2015

*Dôrazne upozorňuje trénerov a vedúcich družstiev žiakov na povinnosť predkladania povolenia striedavého štartu žiaka spolu s registračným preukazom. *V prípadoch, že rozhodcovi nebude predložen&eac...


správa č.: 211. septembra 2014

*Upozorňuje funkcionárov FK, FO a TJ ,že striedavý štart hráča je interná záležitosť v OblFZ Prievidza. Striedavý štart sa povoľuje na obdobie najmenej pre jesennú alebo jarnú...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.