Aktuálna úradná správa

VV  č.3  17. 10. 2022

 

 

KOMUNIKÉ zo zasadnutia výkonného výboru ObFZ Prievidza

zo dňa 13.10.2022

 

 

 

Výkonný výbor ObFZ Prievidza na svojom zasadnutí dňa 13.10.2022 okrem iného:

 

  • schválil predložený program zasadnutia VV ObFZ Prievidza
  • vzal na vedomie správu o plnení uznesení z predošlého zasadnutia  VV ObFZ Prievidza
  • vzal na vedomie správu o doručenej pošte od posledného zasadnutia VV ObFZ Prievidza
  • vzal na vedomie správu predsedu ObFZ Prievidza
  • vzal na vedomie správy predsedov odborných komisii ObFZ Prievidza
  • zvoláva riadnu konferenciu Oblastného futbalového zväzu Prievidza v zmysle Stanov Oblastného futbalového zväzu Prievidza čl. 35  odst. 2., na deň 25.11.2022 (piatok) o 16:00 hod. v Dome kultúry v Novákoch.
  • schválil predložený návrh program riadnej konferencie ObFZ , ktorá sa bude konať dňa 25.11.2022 v Dome Kultúry v Novákoch. Odporúča delegátom riadnej konferencie ObFZ Prievidza predložený návrh programu riadnej konferencie ObFZ Prievidza schváliť.
  • schválil materiálne a technické zabezpečenie riadnej konferencie ObFZ Prievidza konanej dňa 25.11.2022.

 

Ján Baláž - sekretár ObFZ Prievidza

 

 

 

ŠTK  č.17  11. 11. 2022

 

Úradnú správa ŠTK ObFZ Prievidza číslo 17. zo dňa 10.11.2022 nájdete  TU

 

 

DK  č.17  25. 11. 2022

 

 

 

DK zasadala dňa 24.11.2022 o 16,00 hod. a prijala tieto uznesenia:


DK s využitím elektronickej komunikácie v zmysle DP 86/2,3 zasadala
dňa 24.11.2022 o 16:00 hod. a prijala toto uznesenie:


U185 DK nariaďuje v zmysle DP čl. 16 ods. 7 a DP čl.17 ods. 8 výkon disciplinárneho opatrenia - pozastavenie výkonu funkcie a pozastavenie výkonu športu uloženého na určité časové obdobie (týž., mes. nepodmienečne), ktoré nie je dlhšie ako 6 mesiacov prerušiť počas celej dĺžky zimnej súťažnej prestávky v jednotlivých súťažiach.

 

UPOZORNENIE : Upozorňujeme všetky TJ a FK, že za evidenciu výkonu disciplinárneho opatrenia a následný štart hráča zodpovedá oddiel.


V prípade nejasností kontaktujte DK ObFZ Prievidza.


Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v 2.marca 2023. Odvolanie proti rozhodnutiu DK ObFZ Prievidza uverejnenému v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ Prievidza lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia DK (DP čl. 84/1,2).


V Prievidzi dňa 24.11.2022. Pavol Košík predseda DK ObFZ Prievidza

 

 

KR a DZ  č.18  18. 11. 2022

1. KR a DZ berie na vedomie podanie - vec: sťažnosť na výkon rozhodcu od TJ Slovan Brodzany.

 

2. KR a DZ berie na vedomie podanie od DK, odpoveď bola zaslaná prostredníctvom ISSF systému.

 

3. KR a DZ  žiada TJ Opatovce nad Nitrou  o zaslanie videozáznamu zo stretnutia TJ Opatovce nad Nitrou- TJ Slovan Brodzany na sekretariát OBFZ Prievidza do 23.11.2022.

 

4. KR a DZ oznamuje predbežný termín zimného doškolovacieho seminára, ktorý sa  bude konať v druhej polovici februára 2023. Konkrétny termín bude uverejnený v nasledujúcich úradných správach. KR a DZ zároveň žiada o dôslednú prípravu. 
 
5. KR a DZ úprimne ĎAKUJE všetkým rozhodcom, delegátom a odborným komisiám za odvedenú činnosť v roku 2022 a praje príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti, pracovných a športových úspechov v  roku 2023. 

 

TMK  č.10  01. 04. 2022

 

Školenie trénerov UEFA C licencie pripravuje

TÚ SFZ s TMK ObFZ Prievidza .

 

 

 

 

"Trénersko - metodická komisia ObFZ Prievidza"

 

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Prievidza bude v Prievidzi v jarnej časti organizovať školenie trénerov UEFA C licencie.

Predbežný záujem o absolvovanie školenia je potrebné poslať do 15.04.2022 na email: michal.kovac@futbalsfz.sk

Na otvorenie školenia je potrebné min. 16 uchádzačov. 

Poplatok za školenie bude 150,- EUR.

Organizácia školenia: 8 výukových blokov - kontaktnou a dištančnou formou".

 

 

 

 

KM  č.3  04. 11. 2022

 

 

Úradnú správu KMaŠF ObFZ Prievidza číslo 2. zo dňa 03.11.2022 nájdete  TU

 

MaK  č.1  04. 01. 2023

 

 Úradnú správu MaK ObFZ Prievidza nájdete  TU

 

Sekretár  č.3  10. 07. 2020

 

Oznamuje termín konania Riadnej Konferencie OblFZ Prievidza spojenej s Aktívom ŠTK dňa 17.07.2020 so začiatkom o 16:00 hod. v Dome kultúry v Novákoch.

 

Usmernenie k Riadnej Konferencii:

Konferencie sa môže zúčastniť len jeden štatutár FK, FO a TJ OblFZ Prievidza, ktorý musí mať povinne rúško a preukáže sa dokladom totožnosti. Žiadam funkcionárov FK, FO a TJ aby zabezpečili účasť štatutára alebo náhradníka na konferencii nakoľko sa budú odovzdávať 4 kusy lôpt Adidas pre FK, FO a TJ, ktoré prihlásili do súťažného ročníka 2020/2021 mužstvo dospelých. V prípade neúčasti zástupcu FK, FO a TJ stráca FK, FO a TJ benefit 4 kusov lôpt.

Materiály ku Konferencii Vám boli zaslané na emaily.

Právo zúčastniť sa Riadnej konferencie majú nasledovné FK, FO a TJ:

Okres Prievidza:

Bojnice, Bystričany, Cigeľ, Čereňany, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Dolné Vestenice, Handlová, Chrenovec-Brusno, Kamenec pod Vtáčnikom, Kanianka, Kľačno, Koš, Lazany, Lehota pod Vtáčnikom, Liešťany, Malinová, Malá Čausa, Nedožery-Brezany, Nitrica, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Poruba, Pravenec, Prievidza, Radobica, Ráztočno, Rudnianska Lehota, Sebedražie, Tužina, Valaská Belá, Veľká Lehôtka, Zemianske Kostoľany v počte 37.

 

Okres Partizánske:

Bošany, Brodzany, Chynorany, Klátova Nová Ves, Kolačno, Krásno, Malé Bielice, Malé Kršteňany-Cukríkovo, Nadlice, Návojovce, Nedanovce, Ostratice, Partizánske, Skačany, Šimonovany-PE, Veľké Kršteňany, Veľké Bielice, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nitrou v počte 20.

 

Okres Bánovce nad Bebravou:

Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Brezolupy, Dežerice, Dolné Naštice, Dvorec, Haláčovce-Otrhánky, Krásna Ves, Malá Hradná, Miezgovce, Pečeňany, Podlužany, Naše Podhorie, Prusy, Pravotice, Rybany, Šišov, Uhrovec, Veľké Držkovce, Zlatníky, Veľké Hoste, Horné Ozorovce, Žitná-Radiša v počte 23.

 

PROGRAM

 

1.                  Otvorenie a vyhlásenie o tom, že riadna konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami OblFZ Prievidza

2.                  Schválenie  programu

3.            Menovanie skrutátorov, overovateľov zápisnice a schválenie pracovných  komisii

4.           Správa mandátovej komisie

5.           Ocenenie zaslúžilých funkcionárov FK, FO, TJ a OblFZ Prievidza

6.           Správa predsedu OblFZ Prievidza o činnosti OblFZ Prievidza od ostatnej konferencie

7.           Správa o hospodárení OblFZ Prievidza k 31.05.2020

8.           Správa Revíznej komisie prednesená kontrolórom OblFZ Prievidza

9.            Schválenie Stanov ObFZ Prievidza

10.         Diskusia

11.         Informácia o prijatých uzneseniach z riadnej konferencie OblFZ Prievidza

12.         Záver

 

Po skončení riadnej konferencie OblFZ Prievidza sa uskutoční Aktív ŠTK OblFZ Prievidza spojený s vylosovaním futbalového ročníka 2020/2021.

 

PROGRAM Aktívu

 

1.                  Otvorenie

2.                  Zmeny v Rozpise súťaží pre futbalový ročník 2020/2021

3.                  Organizačná príprava ročníka 2020/2021 a vylosovanie súťaží ( žiaci, muži, dorast)

4.                  Diskusia

5.                  Záver Aktívu a jeho ukončenie

 

 

V Prievidzi dňa 10.07. 2020

 

Ján Baláž sekretár OblFZ Prievidza

 

Obsadenie  č.17  04. 11. 2022

Obsadenie R a DZ č.15 Poznámka VII. Liga XV. kolo (13.11.2022) o 13.30 hod. R AR1 AR2 12.11.2022 13.30 TJ Dynamo Bystričany - OFK Lehota pod Vtáčnikom (B) Bebjak ...čítať celú správu

 

Odvolacia komisia  č.1  28. 10. 2022

 

ÚRADNÁ SPRÁVA odvolacej komisie ObFZ Prievidza číslo 1. 2022/2023

 

Odvolacia komisia ObFZ Prievidza na svojom zasadnutí dňa 27.10.2022 sa zaoberala odvolaním TJ Dynamo Bystričany voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Prievidza pod číslom U133 zo dňa 13.12.2022.

»        Rozhodla:

Odvolacia komisia zamieta odvolanie TJ Dynamo Bystričany  a v plnom znení,   potvrdzuje rozhodnutie Disciplinárnej komisie ObFZ Prievidza.

 

»        Odôvodnenie:

Disciplinárna komisia ObFZ Prievidza rozhodla v súlade s Disciplinárnym poriadkom a Pravidlami futbalu.

 

V Prievidzi dňa 27.10.2022

Milan Kútny predseda Odvolacej komisie ObFZ Prievidza

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.