Aktuálna úradná správa

VV  č.7  22. 05. 2024

KOMUNIKÉ zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Prievidza

zo dňa 20.05.2024

 

 

Výkonný výbor ObFZ Prievidza na svojom zasadnutí dňa 20.05.2024 okrem iného:

 

-         schválil predložený program zasadnutia VV ObFZ Prievidza.

-         vzal na vedomie správu sekretára o kontrole plnenia prijatých uznesení.

-         vzal na vedomie správu sekretára o doručenej pošte od posledného zasadnutia VV ObFZ Prievidza .

-         vzal na vedomie správu predsedu ObFZ Prievidza o aktuálnom dianí v ZsFZ a SFZ.

-         vzal na vedomie správy predsedov odborných komisii ObFZ Prievidza.

-         vzal na vedomie informáciu o  príprave riadnej konferencie ObFZ Prievidza, ktorá sa bude konať dňa 04.07.2024 v Dome Kultúry v Novákoch.

-         vzal na vedomie informáciu o hlasovaniach členov VV ObFZ Prievidza Per rollam.

-         vzal na vedomie informáciu o  príprave turnajov U11 a U9.

-         vzal na vedomie informáciu o  príprave finále U15.

-         schválil finančný príspevok v zmysle Hospodárskej smernice ObFZ Prievidza pre TJ Baník Haláčovce-Otrhánky na 1. ročník futbalového turnaja Baník Cup 2024, pre hráčov do 11 rokov.

-         schválil zakúpenie lôpt pre družstvá v súťažiach U11 a U9 riadených ObFZ Prievidza, ktoré dohrajú futbalový ročník 2023/2024.

-         schválil podávanie návrhov na cenu fair play za mimoriadny čin počas majstrovských futbalových stretnutí ObFZ Prievidza za futbalový ročník 2023/2024.

 

 

Ján Baláž - sekretár ObFZ Prievidza

 

 

ŠTK  č.37  14. 06. 2024

 

 

Úradnú správu ŠTK ObFZ Prievidza číslo 37. zo dňa 13.07.2024 nájdete  TU

 

DK  č.33  13. 06. 2024

 

DK zasadala dňa 13.06.2024 o 16,00 hod. a prijala tieto uznesenia:

 

U345 Roman Číčmanec (1311989) TJ Opatovce n/Nitrou, 1 s.s.N. od 13.06.2024, DP 37/3 U346

 

Ján Drobec (1209209) TJ Priehrada Nitr. Rudno, 1 s.s.N. od 13.06.2024, DP 37/5a

 

U347 Juraj Hronec (1275742) TJ Priehrada Nitr. Rudno, 1 s.s.N. od 13.06.2024, DP 37/5a

 

U348 Milan Murko (1154397) OFK Bošany, 1 s.s.N. od 13.06.2024, DP 37/5a

 

U349 Filip Golej (1232530) TJ Slovan Nitr. Sučany, 1 s.s.N. od 13.06.2024, DP 37/5a

 

U350 Marek Krivosudský (1258862) TJ Slovan Nitr. Sučany, 1 s.s.N. od 13.06.2024, DP 37/5a

 

U351 Patrik Nechala (1291995) TJ Dynamo Bystričany, 1 s.s.N. od 13.06.2024, DP 37/5a

 

U352 Marek Obžera (1256384) TJ Dynamo Bystričany, 1 s.s.N. od 13.06.2024, DP 37/5a

 

U353 Ivan Belko (1181942) TJ Družs. Diviacka Nová Ves, 1 s.s.N. od 13.06.2024, DP 37/5b

 

U354 Vladimír Píš (1268237) TJ Družstevník Koš, 1 s.s.N. od 13.06.2024, DP 37/5a

 

U355 Andrej Šimo (1159049) TJ Dúbravka Rudnianska Lehota, 1 s.s.N. od 13.06.2024, DP 37/5a

 

U366 Juraj Viktory (1219848) TJ Štart Krištáľ Valašská Belá, 1s.s.N. + 5 týž.N. pozastavenie výkonu športu a funkcie od 13.06.2024, DP 37/3; 48/1c,2b; 17/14

 

U367 Daniel Smolka (1290257) TJ Sokol Biskupice, 1 s.s.N. od 13.06.2024, DP 37/5a

 

U368 Jozef Jankovič (1046374) OŠK Veľký Klíž, 1 s.s.N. od 13.06.2024, DP 37/5a

 

U369 Lukáš Dzurik (1248625) TJ Družs. Dolné Naštice, 1 s.s.N. od 13.06.2024, DP 37/5a

 

U370 Patrik Bruška (1292539) TJ OFK Dežerice, 1 s.s.N. od 13.06.2024, DP 37/5a

 

U371 Tomáš Filo (1185564) TJ OFK Dežerice, 1 s.s.N. od 13.06.2024, DP 37/5a

 

U372 Martin Kmeť (1159346) TJ Iskra Radobica, 1 s.s.N. od 13.06.2024, DP 37/5a

 

U373 Nicolas Rosa (1287756) TJ Družst. Nadlice, 1 s.s.N. od 13.06.2024, DP 37/5a Úradná správa DK č. 33, zo dňa 13.06.2024

 

U374 Nikolas Jančo „ D „ (1363530) TJ Družs. Diviacka Nová ves, 1 s.s.N. od 13.06.2024, DP 37/5a

 

U375 Jozef Sedlák „ D „ (1364246) TJ Družs. Diviacka Nová Ves, 1 s.s.N. od 13.06.2024, DP 37/5a

 

U376 Lukáš Belko „ D „ (1335261) TJ Družs. Diviacka Nová Ves, 4 týž.N. od 13.06.2024, DP 48/1c,2b

 

U377 Jozef Važan „ D „ (1357287) TJ Diviacka Nová Ves, 1 s.s.N. + 4 týž.N. od 13.06.2024, DP 41/4; 48/1c,2b

 

U378 Daniel Oršula „Ž"(1385156), TJ Družstev. HN Nedožery - Brezany, 1s.s.N. + 2 týž.N. pozastavenie výkonu športu od 13.06.2024, DP 37/3; 47/1b,2b; 17/14; 34/2,3

 

U379 Branislav Vážan (1089026), TJ Družstev. HN Nedožery - Brezany, 4 týž.N. pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie od 13.06.2024, DP 48/1c,2b; U380 DK trestá na návrh ŠTK TJ Družstevník HN Nedožery - Brezany „U15" pokutou 30€ za svojvoľné opustenie hracej plochy: IV.liga U15, 21.kolo, FK Hajskala Ráztočno : TJ Družstevník HN Nedožery - Brezany, DP 60; 12/10

 

U381 DK trestá FK Hajskala Ráztočno „U15" pokarhaním pre porušenie povinnosti organizátora stretnutia /neoznačená US/, DP 11; 64/1,4 IV.liga U15, 21.kolo, FK Hajskala Ráztočno : TJ Družstevník HN Nedožery - Brezany

 

U382 Marko Priekala „ Ž „ (1413270) ŠK VEGUM D. Vestenice, 1 týž.P. do 30.09.2024, DP 41/1,2,3

 

U383 DK berie na vedomie Sťažnosť a žiadosť ... p. Pisoňa, TJ Opatovce nad Nitrou a v riešení bude v prípade potreby pokračovať po uzavretí prípadu na SFZ. DP 71/5c,6

 

Najbližšie plánované zasadnutie DK sa uskutoční dňa 13.06.2024 . Odvolanie proti rozhodnutiu DK ObFZ Prievidza uverejnenému v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ Prievidza lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia DK (DP čl. 84/1,2)

 

V Prievidzi dňa 13.06.2024

Pavol Košík predseda DK ObFZ Prievidza

 

KR a DZ  č.32  14. 06. 2024

Ospravedlnení R a DZ:

So: Hudák, Poliaček, Kuric, Paulovič, Bordáč, Jakubík

So+Ne: Šlabjar, Pieš, Moravčík, Krničovský, Komová, Duhina, Valach, Šugra, Lacík, Sobota, Fojtík, Šiplák, Deraj

DZ: Hodas

 

1)  KR a DZ žiada R o dôsledné uvádzanie správneho počtu usporiadateľov v zápise o stretnutí! (viď Rozpis súťaží)

 

2) KR a DZ žiada rozhodcov všetkých zápasov, hlavne mládežníckych, aby za žiadnych okolností nepripustili ku hre hráčov, ktorých nejde nahrať do zostavy, sú bez registrácie, v treste či inak by bol ich štart neoprávnený, aj keď sa na tom dohodnú tréneri (kluby). V prípade pokusu o neoprávnený štart hráča túto skutočnosť neodkladne oznámili cez podanie na komisiu ŠTK. 

  

3) KR a DZ  žiada všetkých rozhodcov o dôrazne dodržiavanie RS bod B/1/i: Usporiadatelia musia byť viditeľne označený farebnými rozlišovacími vestami s nápisom usporiadateľ počas celého zápasu a aj vo všetkých mládežníckych stretnutiach. V prípade, že US nieje oblečená vo vestách, túto skutočnosť uveďte v zápise o stretnutí.

 

4) KR a DZ oznamuje rozhodcom a delegátom, že pokiaľ sú PN, nesmú byť delegovaní na žiadne stretnutia.

 

5) KR a DZ  upozorňuje na zmenu Súťažného poriadku ohľadom striedania hráčov:      

- v súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov môže mužstvo striedať najviac 5 hráčov v troch prerušeniach, do ktorých sa ako prerušenie nepočíta vystriedanie v polčasovej prestávke    

    - za dodržanie stanoveného počtu striedajúcich hráčov sú zodpovední kapitán mužstva, tréner (prípadne asistent),vedúci družstva  a aj rozhodcovia (R,AR1)!!!

    - porušenie počtu prerušení pri striedaní bude následne trestané disciplinárnou komisiou

 

6) KR a DZ  dôrazne apeluje na abstinenciu požívania alkoholických nápojov počas majstrovských futbalových stretnutí zo strany delegovaných osôb pod hrozbou disciplinárnych opatrení!!!

 

7) KR a DZ žiada o dôsledné kontrolovanie platného ostaršenia hráčov. Je možné akceptovať predložené ostaršenia v papierovej forme pred stretnutím, ostaršenia v ISSF, ako aj ostaršenia na stránke OblFZ Prievidza. 

 

8) KR a DZ  dôrazne žiada všetky delegované osoby o dodržiavanie RS str. 16 bod 7C!!!

 

Postup R a DZ pri neprístojnostiach pred, počas alebo po zápase 

  • V prípade udelenia OT – ČK počas stretnutia hráčovi, alebo ktorémukoľvek členovi realizačného tímu z lavičky náhradníkov uvedených v Zápise o stretnutí R stretnutia popíše jeho priestupok v Zápise o stretnutí pri nahrávaní ČK a DZ vo svojich správach. 
  • V prípade priťažujúcich okolností (ďalšie urážky a HNS týchto vylúčených osôb pri odchode z hracej plochy, na lavičkách poprípade v kabínach) alebo iného hrubého nešportového správania zúčastnených osôb stretnutia alebo priaznivcov – divákov v priestoroch štadióna a v prípade inzultácie ktorejkoľvek delegovanej osoby je ešte v ten istý deň R stretnutia povinný okrem popísania všetky skutočnosti do Zápisu o stretnutí zaslať prostredníctvom podania ISSF /odkaz v riadku príslušného stretnutia po prihlásení sa/: Detail – Podanie na komisiu - Disciplinárna komisia automaticky na vedomie všetkým zúčastneným stranám t.j. domáci oddiel, hosťujúci oddiel, AR1, AR2, DZ. Všetky tieto zúčastnené strany sú povinné do 48 hodín sa vyjadriť k popísaným skutočnostiam cez ISSF /ikona vpravo hore/: Elektronická podateľňa – Zaevidovať podanie na komisiu - Disciplinárna komisia. Nevyjadrenie sa môže mať podľa závažnosti disciplinárne následky. Tlačivo o nedostatkoch sa týmto ruší. 
  • Na pozvanie DK sú prizvané osoby povinné dostaviť sa na jej nasledujúce zasadnutie. 

 

9) KR a DZ žiada všetkých R, aby na stretnutiach mali dresy riadne upravené a všetci na dresoch používali súčasný odznak SFZ !!!

 

10) KR a DZ oznamuje rozhodcom, ktorí sa nezúčastnili  fyzických previerok, že ich vykonanie bude možné  pred začiatkom ďalšieho súťažného ročníka po dohode s KR a DZ na štadióne ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi.

 

11)  KR a DZ sa zaoberala sťažnosťou TJ Opatovce nd Nitrou zo stretnutia TJ Dynamo Bystričany - TJ Opatovce nad Nitrou. dpoveď bola zaslaná prostredníctvom ISSF.

 

12) KR a DZ prijala opatrenia v súlade so zásadami pre činnosť zo stretnutia  TJ Dynamo Bystričany - TJ Opatovce nad Nitrou.

 

13)  KR a DZ sa zaoberala sťažnosťou TJ Družstevník Horná Nitra - Nedožery Brezany. Odpoveď bola zaslaná prosredníctvom ISSF.

 

14) KR a DZ upozorňuje na včasné ospravedlňovanie a to najneskôr 14 dní pred majstrovským stretnutím.

Všetky otázky ohľadom obsadzovania, vrátane ospravedlňovania na stretnutia smerujte na pána Róberta Šandrika telefonicky 0907 056 353, alebo mailom robo.sandrik@gmail.com, alebo sms správou na hore uvedene číslo. 

 

Za obsadenie DZ na MFS je zodpovedný p. Peter Kozinka, na ktorého smerujte všetky otázky ohľadom obsadzovania, vrátane ospravedlňovania na stretnutia telefonicky 0908 618 020, alebo mailom peter.kozinka@pobox.sk, alebo sms správou na hore uvedene číslo.

 

Nabližšie zasadnutie KR a DZ sa uskutoční v piatok 21.06.2024.    

 

TMK  č.4  14. 06. 2024

 

Oznam 

 

 

Seminár trénerov UEFA C/B licencie 19.08.2024 - Zlaté Moravce

 

kliknúť

 

KM  č.3  04. 11. 2022

 

 

Úradnú správu KMaŠF ObFZ Prievidza číslo 2. zo dňa 03.11.2022 nájdete  TU

 

MaK  č.1  04. 01. 2023

 

 Úradnú správu MaK ObFZ Prievidza nájdete  TU

 

Sekretár  č.3  10. 07. 2020

 

Oznamuje termín konania Riadnej Konferencie OblFZ Prievidza spojenej s Aktívom ŠTK dňa 17.07.2020 so začiatkom o 16:00 hod. v Dome kultúry v Novákoch.

 

Usmernenie k Riadnej Konferencii:

Konferencie sa môže zúčastniť len jeden štatutár FK, FO a TJ OblFZ Prievidza, ktorý musí mať povinne rúško a preukáže sa dokladom totožnosti. Žiadam funkcionárov FK, FO a TJ aby zabezpečili účasť štatutára alebo náhradníka na konferencii nakoľko sa budú odovzdávať 4 kusy lôpt Adidas pre FK, FO a TJ, ktoré prihlásili do súťažného ročníka 2020/2021 mužstvo dospelých. V prípade neúčasti zástupcu FK, FO a TJ stráca FK, FO a TJ benefit 4 kusov lôpt.

Materiály ku Konferencii Vám boli zaslané na emaily.

Právo zúčastniť sa Riadnej konferencie majú nasledovné FK, FO a TJ:

Okres Prievidza:

Bojnice, Bystričany, Cigeľ, Čereňany, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Dolné Vestenice, Handlová, Chrenovec-Brusno, Kamenec pod Vtáčnikom, Kanianka, Kľačno, Koš, Lazany, Lehota pod Vtáčnikom, Liešťany, Malinová, Malá Čausa, Nedožery-Brezany, Nitrica, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Poruba, Pravenec, Prievidza, Radobica, Ráztočno, Rudnianska Lehota, Sebedražie, Tužina, Valaská Belá, Veľká Lehôtka, Zemianske Kostoľany v počte 37.

 

Okres Partizánske:

Bošany, Brodzany, Chynorany, Klátova Nová Ves, Kolačno, Krásno, Malé Bielice, Malé Kršteňany-Cukríkovo, Nadlice, Návojovce, Nedanovce, Ostratice, Partizánske, Skačany, Šimonovany-PE, Veľké Kršteňany, Veľké Bielice, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nitrou v počte 20.

 

Okres Bánovce nad Bebravou:

Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Brezolupy, Dežerice, Dolné Naštice, Dvorec, Haláčovce-Otrhánky, Krásna Ves, Malá Hradná, Miezgovce, Pečeňany, Podlužany, Naše Podhorie, Prusy, Pravotice, Rybany, Šišov, Uhrovec, Veľké Držkovce, Zlatníky, Veľké Hoste, Horné Ozorovce, Žitná-Radiša v počte 23.

 

PROGRAM

 

1.                  Otvorenie a vyhlásenie o tom, že riadna konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami OblFZ Prievidza

2.                  Schválenie  programu

3.            Menovanie skrutátorov, overovateľov zápisnice a schválenie pracovných  komisii

4.           Správa mandátovej komisie

5.           Ocenenie zaslúžilých funkcionárov FK, FO, TJ a OblFZ Prievidza

6.           Správa predsedu OblFZ Prievidza o činnosti OblFZ Prievidza od ostatnej konferencie

7.           Správa o hospodárení OblFZ Prievidza k 31.05.2020

8.           Správa Revíznej komisie prednesená kontrolórom OblFZ Prievidza

9.            Schválenie Stanov ObFZ Prievidza

10.         Diskusia

11.         Informácia o prijatých uzneseniach z riadnej konferencie OblFZ Prievidza

12.         Záver

 

Po skončení riadnej konferencie OblFZ Prievidza sa uskutoční Aktív ŠTK OblFZ Prievidza spojený s vylosovaním futbalového ročníka 2020/2021.

 

PROGRAM Aktívu

 

1.                  Otvorenie

2.                  Zmeny v Rozpise súťaží pre futbalový ročník 2020/2021

3.                  Organizačná príprava ročníka 2020/2021 a vylosovanie súťaží ( žiaci, muži, dorast)

4.                  Diskusia

5.                  Záver Aktívu a jeho ukončenie

 

 

V Prievidzi dňa 10.07. 2020

 

Ján Baláž sekretár OblFZ Prievidza

 

Obsadenie  č.30  14. 06. 2024

Obsadenie R a DZ č.30 Poznámka VII. Liga XXX. kolo (16.06. 2024) o 17:00 hod. R AR1 AR2 15.06.2024 10.30 MFK Baník Handlová - TJ Baník Sebedražie P&AACUT...čítať celú správu

 

Odvolacia komisia  č.2  15. 06. 2023

 

Rozhodnutie Odvolacej komisie
 

Odvolacia komisia ObFZ Prievidza na svojom zasadnutí dňa 15.06.2023 sa zaoberala odvolaním TJ Opatovce nad Nitrou voči rozhodnutiu DK - U381.

 

Na základe predloženej dokumentácie (18 príloh).

 

Rozhodnutie: ODVOLANIE ZAMIETA

 

Odôvodnenie:


Rozhodnutie DK ObFZ Prievidza bolo vydané v súlade s DP SFZ (na základe DP 48/1c,2b, - 2 týždne až 4 mesiace, teda 3 týždne sú v súlade s týmto bodom DP).

 

Milan Kútny predseda Odvolacej komisie ObFZ Prievidza.

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.