Aktuálna úradná správa

VV  č.5  09. 06. 2021

 

 

Uznesenie VV OblFZ číslo 5/2020/2021

 

Zo zasadnutia VV OblFZ Prievidza konaného dňa 07. júna 2021

v budove SFZ v Prievidzi.

 

Pozvaní:              Anton Laco, Ing. Ján Martina, Mgr. Patrik Mojžiš Ing. Miloš Gašparovič, Jozef Mišák, Juraj Trgyňa, Anton Zima, Ing. Juraj Kližan, Ing. Marek Grolmus.

 

Prítomní:            Anton Laco, Ing. Miloš Gašparovič, Jozef Mišák, Juraj Trgyňa, Anton Zima, Ing. Juraj Kližan.

 

 

Ospravedlnení:                Ing. Ján Martina Mgr. Patrik Mojžiš, Ing. Marek Grolmus                          

 

 

VV OblFZ Prievidza na svojom zasadnutí dňa 07. júna 2021.

 

 • Vzal na vedomie :
 • Splnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia VV OblFZ Prievidza.
 • Správu o doručenej pošte od posledného zasadnutia VV OblFZ Prievidza.
 • Informáciu o hlasovaní per rollam členov VV OblFZ Prievidza.
 • Správu predsedu o dianí na ZsFZ aSFZ.
 • Správy predsedov odborných komisii.

 

 

 • Schválil :
 • Predložený program zasadnutia VV OblFZ Prievidza.
 • Zaradenie technického úseku mládeže p. Jozefa Kučeru pod ŠTK OblFZ Prievidza.
 • Za člena ŠTK OblFZ Prievidza p. Lenku Klajberovú.
 • Výšky štartovných vkladov pre súťažný ročník 2021/2022.
 • Termínovú listinu pre súťažný ročník 2021/2022.
 • Termín konania Konferencie OblFZ Prievidza spojenej s Aktívom ŠTK OblFZ Prievidza na deň 09.07.2021 v Dome Kultúry Nováky. Organizačné a technické zabezpečenie Konferencie OblFZ Prievidza. Program Konferencie OblFZ Prievidza.
 • Plán zasadnutí VV OblFZ Prievidza na II. polrok 2021.
 • Návrh ŠTK v novom ročníku 2021/2022 v prípade potreby rozšíriť súťaže o družstvá, ktoré sa umiestnili na 1. miestach v VII. a VIII. lige nedohranej jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021.

 

 

 • Zaoberal sa:
 • Vyhodnotením vyhlásenia 11-stky roka 2020.
 • Prípravou Rozpisu súťaží OblFZ Prievidza 2021/2022.
 • Návrhom prípravy pohára OblFZ Prievidza.

 

 

 

 

 

Zapísal Ján Baláž sekretár OblFZ Prievidza.

 

 

ŠTK  č.1  08. 06. 2021

 

 

Úraná správa ŠTK OblFZ Prievidza   kliknúť

 

DK  č.11  15. 10. 2020

 

 • Úradná správa  DKč. 11    dňa  15. 10. 2020

U 113 Ondrej Hancko (1159537) , Sebedražie, 1 s.s.N. pozastavenie výkonu športu od 15.10.2020, DP 37/5a,

U 114  Igor Mišeje (1207981), Nedanovce, 1 s.s.N. pozastavenie výkonu športu od 15.10.2020, DP 37/5a,

U 115 Róbert Šimurka (1291856), Opatovce n/N, 1 s.s.N. pozastavenie výkonu športu od 15.10.2020, DP 45/1,2a,

U 116 Tomáš Gabriel (1239757), Kamenec p.V., 1 s.s.N. pozastavenie výkonu športu od 15.10.2020, DP 37/3,

U 117 Norbert Rusnok (1242072), Poruba, 2 s.s.N. pozastavenie výkonu športu od 15.10.2020, DP 49/1a,2a,

U 118 Viliam Sečanský (1167450), Dolné  Naštice, 1 s.s.N. pozastavenie výkonu športu od 15.10.2020, DP 37/5a,

U 119 Juraj Štefánik (1293345),  Krásna  Ves, 1 s.s.N. pozastavenie výkonu športu od 15.10.2020, DP 37/3,

U 120 Ján Pekár (1241974), Malá Čausa, 3 týž.N. pozastavenie výkonu športu a pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie od 15.10.2020, DP 48/1c,2b  

U 121 Miroslav Šarlej (1249529), Malá Čausa, 3 týž.N. pozastavenie výkonu športu a pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie od 15.10.2020, DP 48/1c,2b  

U 122 Michal Turcer (1207813), Diviaky n.N., 2 s.s.N. pozastavenie výkonu športu od 15.10.2020, DP 49/1a,2a,

U 123 Richard Štálnik (1189121), M. Kršteňany, 1 s.s.N. pozastavenie výkonu športu od 15.10.2020, DP 37/3,

U 124 Erik Neuschl D (1330063), Handlova, 1 s.s.N. pozastavenie výkonu športu od 12.10.2020, DP 37/3,

U 125 Marek Dunka D (1365798),  Šimonovany, 4 týž.N. pozastavenie výkonu športu od 15.10.2020, DP 49/1b,2b,

U 126 Samuel Košík Ž (1342541), Chynorany, 3 týž.N. pozastavenie výkonu športu od 15.10.2020, DP 49/1b,2b,

U 127 Tibor Unterfranc Ž (1368610), Oslany, 3 týž.N. pozastavenie výkonu športu od 15.10.2020, DP 49/1b,2b,

U 128 DK návrh KM ukladá pokutu 10€ TJ Čereňany  pre nenastúpenie mužstva na MFS U - 15 - IV. liga - III. trieda PD - Juh 7. kolo Nitr. Rudno - Čereňany, DP 59,

U 129 Pavol Šrámka (1230254), TJ Slovan Nitr. Sučany, 1 s.s.P do 15.05.2021, DP 41/1,2,3,

U 130 Marek Dobrotka, 1089395, M. Čausa, pozastavenie výkonu športu a pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie 4 týž.N. po skončení disciplin. opatrenia uloženého v U 68 /US DK č.8 zo dňa 24.10.2020/ , DP 48/1c,2b  DK menovanému zároveň ukladá ochranné opatrenia spočívajúce v zákaze akejkoľvek činnosti a funkcie, taktiež mu zakazuje vstup do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami od 15.10.2020 do vykonania disciplinárneho opatrenia U130, /DP 43/1,2a,g/

U 131 DK berie na vedomie stanovisko zástupcu štatutára TJ Družstevník Malá Čausa a ukladá za porušenie povinností organizátora stretnutia  TJ Družstevník Malá Čausa  pokutu 50 €, DP 57/1a,2  /12/10/ a upozorňuje TJ Družstevník Malá Čausa, že v prípade pokračovania bude DK postupovať v zmysle DP 57/3a. DK zároveň zaväzuje TJ Družstevník Malá Čausa  zabezpečením ochranného opatrenia uvedeného v U130. VIII.liga (Dospelí) 8.kolo 10.10.2020 TJ Družstevník Malá Čausa - FK Veľká Lehôtka

U 132 DK základe rozhodnutia Vlády SR z 12.10.2020 nariaďuje v zmysle  DP čl. 16 odst.7 a čl.17 ods.8 výkon disciplinárneho opatrenia udeleného počas odohratej časti súťažného ročníka - pozastavenia výkonu funkcie člena realizačného tímu alebo funkcionára a pozastavenia výkonu športovej činnosti hráčov uloženého na určité časové obdobie /týž., mes. nepodm./, prerušiť počas celej dĺžky platnosti menovaných pandemických opatrení.

UPOZORNENIE: DK upozorňuje všetky TJ a FK, že za evidenciu výkonu disciplinárneho opatrenia a následný štart hráča zodpovedá oddiel a samotný hráč.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 22.10.2020 o 16,00 hod. /podľa potreby/. Odvolanie proti rozhodnutiu DK OblFZ Prievidza uverejnenému v tejto Úradnej správe sa podáva na DK OblFZ Prievidza lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia DK (DP čl. 84/1,2)

V Prievidzi 15.10.2020

Pavol Košík predseda DK OblFZ Prievidza

 

KR a DZ  č.14  03. 06. 2021

1. KR a DZ žiada všetkých R a D na nominačnej listine o spätnú väzbu  o zdravotnej spôsobilosti a pripravenosti na súťažný ročník 2021/2022 z dôvodu prípravy novej nominačnej listiny R a D. Taktiež požadujeme nahlásiť prípadne zmeny adresy, telefónneho čísla alebo mailu.

 

TMK  č.2  27. 08. 2020

 

Úradná správa TMK č.2 zo dňa 27.08.2020

     

                                                                                                 

 

 

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2020 - PRIEVIDZA

 

Organizátor školenia:

Technický úsek SFZ - Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK PD

Názov školenia:                                  UEFA GC C 2020/PD

Termín školenia:                                

03.10.2020 - 28.11.2020  + záverečné skúšky 18. - 19.12.2020

 

Organizácia školenia:                         6 výukových blokov

 

Blok

termín

deň

čas

Miesto

B1

03.10.2020

sobota

08:30 - 16:15

Prievidza

B2

12.10.2020

pondelok

15:00 - 20:30

Prievidza

B3

27.10.2020

utorok

15:00 - 20:30

Prievidza

B4

05.11.2020

štvrtok

15:00 - 20:30

Prievidza

B5

16.11.2020

pondelok

15:00 - 20:00

Prievidza

B6

28.11.2020

sobota

08:30 - 17:30

Prievidza

                                                          

Pozn.:                         

Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 4 hodín.

Poplatok za školenie:                        100,- EUR (poplatok je nevratný!)
  (poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť,prenájom športového areálu, odmeny lektorom)


Prihlášky:      len elektronickou formou do 15.09.2020, online prihlášku nájdete na stránke:   https://ticketing.futbalsfz.sk
   na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v           https://my.sportnet.online/

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA GC":

 •  minimálny vek 18 rokov,                                                      
 •  prihláška na školenie, ktorej súčasťou je aj úhrada poplatku za školenie (podľa vyššie uvedených pokynov).

 

Na 1. blok školenia je potrebné priniesť̌ nasledovné dokumenty:                      

 1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace) (formulár nájdete na stránke  SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).
 2. Výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace).
 3. Vyplnený́ a podpísaný́ formulár „Registračný́ formulár člena SFZ - Tréner" (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

 

INFORMÁCIE O  ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA GC" LICENCIE

 

1.      Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC).

2.      Počet prijatých zahraničných trénerov na všetky školenia sa určuje podľa odporúčania UEFA CC (max. 10 % z celkového počtu prijatých študentov).

3.      Pre účasť na školení licencie„UEFA GC" nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky.

4.      Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

5.      Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:

a)      má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,

b)      opakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,

c)      sa dopustil obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,

d)      porušil Etický kódex UEFA CC,

e)      porušil etické zásady trénovania, a to najmä - zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,

f)       bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

8.      Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.

 

 

 

Kontaktná osoba:

Michal KOVÁČ

Mail: michal.kovac@futbalsfz.sk

Mobil: +421 902 937 031

 

 

Upozorňuje trénerov na možnosť predĺženia trénerskej licencie.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF-konto trénera /elektronická podateľňa/ žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty (​TU​).

Seminár Grassroots C licencie.

TMK OblFZ Prievidza pripravuje v termíne 12.12.2020 seminár Grassroots C licencie v trvaní 5 hodín.

 

Patrik Mojžiš

 

Predseda TMK OblFZ Prievidza

 

Prievidza dňa 27.08.2020

 

 

KM  č.16  15. 10. 2020

 

Úradná Správa KM č.16 dňa. 15. 10. 2020

 

KM a ŠF OblFZ Prievidza na základe nariadenia vlády SR, Ústredného krízového štábu SR a Úradu verejného zdravotníctva súčinnosťou od 15.10.2020 do odvolania prerušuje súťaže riadené KM a ŠF OblFZ Prievidza vo všetkých vekových kategóriách. Týmto vyzývame všetky FK, FO a TJ v pôsobnosti OblFZ Prievidza k dodržiavaniu prijatých opatrení. O ďalšom priebehu pokračovania súťaží rozhodneme po uvoľnení opatrení zo strany štátnych orgánov Slovenskej republiky.

 

PD - KM - 2020/2021 - ČU - 42

KM kontumuje stretnutie U - 15 - IV. liga - III. trieda PD - Juh 7. kolo Nitr. Rudno - Čereňany 3:0 kont. pre nedostavenie sa mužstva na stretnutie podľa SP čl. 82 ods. b. KM odstupuje ŠK Čereňany na potrestanie DK. 

PD - KM - 2020/2021 - ČU - 43

KM zamieta žiadosť TJ Opatovce n/N. o zmenu stretnutia, tuto treba dať cez detaily zápasu a musí ho potvrdiť súper.

PD - KM- 2020/2021 - ČU - 44 + 45

KM berie na vedomie žiadosť TJ AC Žabokreky n/N. o odloženie stretnutia U - 15 - IV. liga -III. trieda PE 7. kolo Žabokreky n/N. - Veľké Uherce pre nespôsobilú HP.

PD - KM - 2020/2021 - ČU - 46

KM berie na vedomie súhlas TJ Nový Život Veľké Uherce s odložením stretnutia U - 15 - IV. liga - III. trieda PE 7. kolo Žabokreky n/N. - Veľké Uherce.

PD - KM - 2020/2021 - ČU - 47

KM berie na vedomie žiadosť TJ Družstevník Koš o odloženie stretnutia pre nespôsobilú HP, ale treba to zadávať cez detaily zápasu, aby sa mohli k tomu vyjadriť aj H.

PD - KM - 2020/2021 - ČU - 41

KM prijala cez sekretariát OblFZ PD nesúhlas OFK Bošany s rozhodnutím KM ohľadom kontumácie stretnutia U - 15 - IV. liga - III. trieda PE 6. kolo Bošany - Oslany. Stanovisko KM pre OFK Bošany bude zaslaný na klub.        

PD - KM - 2020/2021 - 0284

KM súhlasí zo zmenou termínu U - 11 prípravka Mix skup. „B" 4. kolo Nedožery - Brezany - Handlová na 01. 04. 2021 o 16:00 hod.

PD - KM - 2020/2021 - 0285

KM súhlasí zo zmenou termínu U - 13 - mlad. žiaci 6. kolo Ostratice - Lazany na 20. 10. 2020 o 16:30 hod.

PD - KM - 2020/2021 - 0286

KM súhlasí zo zmenou termínu U - 9 mlad. prípr. skup. „A" 6. kolo Nedožery - Brezany - Lehota p/V. na 10. 04. 2021 o 11:00 hod.

PD - KM - 2020/2021 - 0287

KM súhlasí zo zmenou termínu U - 11 prípravka Mix skup. „B" 5. kolo Kanianka - Tužina na 01. 01. 2021 o 00:00 hod.

PD - KM - 2020/2021 - 0288

KM súhlasí zo zmenou termínu U - 9 mlad. prípr. skup. „B" 14. kolo Čereňany - D. Vestenice  na 21. 05. 2020 o 16:30 hod.

PD - KM - 2020/2021 - 0289

KM súhlasí zo zmenou termínu U - 9 mlad. prípr. skup. „B" 7. kolo D. Vestenice - Čereňany na 15. 10. 2020 o 16:00 hod.

PD - KM - 2020/2021 - 0290

KM súhlasí zo zmenou termínu U - 13 mlad. žiaci 10. kolo Div. Nová Ves - Handlová na 30. 11. 2020 o 11:00 hod.  

KM upozorňuje Dolné Naštice na dodržiavanie  SP / v zápise musí byť uvedený VM - D/ U - 15

KM upozorňuje Z. Kostoľany na dodržiavanie SP/ v zápise musí byť uvedený lekár D a do záznamu R musí byť uvedený priezvisko R laika/ U - 11 - U - 15

KM upozorňuje Handlová na dodržiavanie SP / v zápise musí byť uvedený lekár D/ U - 15

KM upozorňuje Tužina na dodržiavanie SP / v zápise musí byť uvedený VM - D, a v zápise do záznamu R musí byť uvedené priezvisko R laika/ U - 11

KM upozorňuje Nováky na dodržiavanie SP / v zápise do záznamu R musí byť uvedené priezvisko R laika/ U - 9

KM upozorňuje Kanianka na dodržiavanie SP/ v zápise o stretnutí musí byť uvedený HÚ/ U - 9 

KM upozorňuje žiacke družstva U - 15, aby si sledovali HČ, lebo tieto budú upravované ohľadom kolízie s dorasteneckým HČ.

Dorast: o 12:00 hod. žiaci PD o 10:00hod. PE + BN o 10:00 hod.

Dorast: o 11:30 hod. žiaci PD o 09:30 hod. PE + BN o 09:30 hod.

Dorast: o 11:00 hod. žiaci PD o 09:00 hod. PE + BN o 09:00 hod.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Tlačivo „Súhlas rodičov na štart hráča kategórie U-6, ktorý nedovŕšil vek 6 rokov". Žiadame futbalové kluby, aby písomný súhlas rodičov mali k dispozícii na predloženie KM OblFZ PD. Tlačivo bude k dispozícii na oficiálnej stránke OblFZ Prievidza

KM upozorňuje funkcionárov mládežníckych klubov pri neodohratých plánovaných stretnutiach podať informáciu KM cez ISSF a treba postupovať v zmysle SP čl. 69 a RS str. 26 ods. 5 písm. a.

Voči rozhodnutiam KM sa možno odvolať v zmysle SP čl. 87.
Jozef Kučera tajomník KM a ŠF OblFZ Prievidza
V Prievidzi dňa 15.10.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

MaK  č.5  17. 09. 2020

 

Upozorňujeme  ISSF  manažérov  FK,  že potvrdením  žiadosti o registráciu  hráča sa automaticky vygeneruje aj platný RP(virtuálny) a nie je potrebné o tento následne žiadať. Túto skutočnosť je možné si preveriť na profile hráča.

 

Upozorňuje ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP-u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, nahrávali​ zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá.

 

Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo 32 platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

 

Ak nový klub pri postupe podľa odseku1 uvedie odstupné v sume 0,-EUR, postup podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok a zaplatenie odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

 

Ján Baláž sekretár OblFZ Prievidza

 

 

Sekretár  č.3  10. 07. 2020

 

Oznamuje termín konania Riadnej Konferencie OblFZ Prievidza spojenej s Aktívom ŠTK dňa 17.07.2020 so začiatkom o 16:00 hod. v Dome kultúry v Novákoch.

 

Usmernenie k Riadnej Konferencii:

Konferencie sa môže zúčastniť len jeden štatutár FK, FO a TJ OblFZ Prievidza, ktorý musí mať povinne rúško a preukáže sa dokladom totožnosti. Žiadam funkcionárov FK, FO a TJ aby zabezpečili účasť štatutára alebo náhradníka na konferencii nakoľko sa budú odovzdávať 4 kusy lôpt Adidas pre FK, FO a TJ, ktoré prihlásili do súťažného ročníka 2020/2021 mužstvo dospelých. V prípade neúčasti zástupcu FK, FO a TJ stráca FK, FO a TJ benefit 4 kusov lôpt.

Materiály ku Konferencii Vám boli zaslané na emaily.

Právo zúčastniť sa Riadnej konferencie majú nasledovné FK, FO a TJ:

Okres Prievidza:

Bojnice, Bystričany, Cigeľ, Čereňany, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Dolné Vestenice, Handlová, Chrenovec-Brusno, Kamenec pod Vtáčnikom, Kanianka, Kľačno, Koš, Lazany, Lehota pod Vtáčnikom, Liešťany, Malinová, Malá Čausa, Nedožery-Brezany, Nitrica, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Poruba, Pravenec, Prievidza, Radobica, Ráztočno, Rudnianska Lehota, Sebedražie, Tužina, Valaská Belá, Veľká Lehôtka, Zemianske Kostoľany v počte 37.

 

Okres Partizánske:

Bošany, Brodzany, Chynorany, Klátova Nová Ves, Kolačno, Krásno, Malé Bielice, Malé Kršteňany-Cukríkovo, Nadlice, Návojovce, Nedanovce, Ostratice, Partizánske, Skačany, Šimonovany-PE, Veľké Kršteňany, Veľké Bielice, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nitrou v počte 20.

 

Okres Bánovce nad Bebravou:

Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Brezolupy, Dežerice, Dolné Naštice, Dvorec, Haláčovce-Otrhánky, Krásna Ves, Malá Hradná, Miezgovce, Pečeňany, Podlužany, Naše Podhorie, Prusy, Pravotice, Rybany, Šišov, Uhrovec, Veľké Držkovce, Zlatníky, Veľké Hoste, Horné Ozorovce, Žitná-Radiša v počte 23.

 

PROGRAM

 

1.                  Otvorenie a vyhlásenie o tom, že riadna konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami OblFZ Prievidza

2.                  Schválenie  programu

3.            Menovanie skrutátorov, overovateľov zápisnice a schválenie pracovných  komisii

4.           Správa mandátovej komisie

5.           Ocenenie zaslúžilých funkcionárov FK, FO, TJ a OblFZ Prievidza

6.           Správa predsedu OblFZ Prievidza o činnosti OblFZ Prievidza od ostatnej konferencie

7.           Správa o hospodárení OblFZ Prievidza k 31.05.2020

8.           Správa Revíznej komisie prednesená kontrolórom OblFZ Prievidza

9.            Schválenie Stanov ObFZ Prievidza

10.         Diskusia

11.         Informácia o prijatých uzneseniach z riadnej konferencie OblFZ Prievidza

12.         Záver

 

Po skončení riadnej konferencie OblFZ Prievidza sa uskutoční Aktív ŠTK OblFZ Prievidza spojený s vylosovaním futbalového ročníka 2020/2021.

 

PROGRAM Aktívu

 

1.                  Otvorenie

2.                  Zmeny v Rozpise súťaží pre futbalový ročník 2020/2021

3.                  Organizačná príprava ročníka 2020/2021 a vylosovanie súťaží ( žiaci, muži, dorast)

4.                  Diskusia

5.                  Záver Aktívu a jeho ukončenie

 

 

V Prievidzi dňa 10.07. 2020

 

Ján Baláž sekretár OblFZ Prievidza

 

Obsadenie  č.11  09. 10. 2020

Obsadenie R a DZ č.11 Poznámka MO muži XI. kolo (18.10. 2020) o 14.00 hod. R AR1 AR2 DZ 17.10.2020 14:00 TJ Družstevník Kolačno (A) - OFK Baník Lehota pod Vt&aacu...čítať celú správu

 

Odvolacia komisia  č.1  27. 10. 2020

 

 

 • Odvolacia komisia sa dňa 22.10.2020 telefonickou komunikáciou  medzi jednotlivými členmi Odvolacej komisie zaoberala odvolaním TJ Opatovce nad Nitrou zo dňa 14.10.2020.

 

 • Odvolacia komisia konštatuje, že podanie nespĺňa náležitosti odvolania v zmysle SP.

 

Anton Obert predseda Odvolacej komisie OblFZ Prievidza.

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.