Aktuálna úradná správa

VV  č.4  22. 11. 2023

KOMUNIKÉ zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Prievidza

zo dňa 20.11.2023


Výkonný výbor ObFZ Prievidza na svojom zasadnutí dňa 20.11.2023 okrem iného:

 

 

-         schválil predložený program zasadnutia VV ObFZ Prievidza.

-         vzal na vedomie správu sekretára o kontrole plnenia prijatých

uznesení.

-         vzal na vedomie správu sekretára o doručenej pošte od

posledného zasadnutia VV ObFZ Prievidza .

-         vzal na vedomie správu predsedu ObFZ Prievidza o aktuálnom dianí v ZsFZ a SFZ.

-         vzal na vedomie správy predsedov odborných komisii ObFZ Prievidza.

-         schválil koncoročnú odmenu pre sekretára.

 

-         schválil konečné tabuľky súťaží ObFZ Prievidza po jesennej časti súťažného ročníka 2023/2024.

 

-         schválil zakúpenie pohárov, ocenení pre jednotlivcov, medailí a organizačné a materiálne zabezpečenie halových turnajov mládeže.

 

-         schválil organizačné a materiálne zabezpečenie zasadnutia

členov VV a odborných komisii ObFZ Prievidza.

 

-         zaoberal sa možnosťou zakúpenia športovej výstroje pre výbery ObFZ Prievidza.

 

-         vzal na vedomie informáciu  o zmene miesta konania seminára trénerov pre veľký počet záujemcov na ZŠ Energetikov 242/39, 971 01 Prievidza-Kopanice.

 

-         zaoberal sa organizačným zabezpečením halového turnaja rozhodcov ZsFZ, ktorý sa bude konať dňa 14.01.2024 (nedeľa) v ŠH Prievidza.

 

 

 

Ján Baláž - sekretár ObFZ Prievidza

 

ŠTK  č.20  01. 12. 2023

 

 

Oblastný futbalový zväz Prievidza

 

Športovo-technická komisia

 

Súťažný ročník 2023 - 2024

 

Tel.: 0917 341 328      Email: stkobfz@oblfzprievidza.sk

 

 

Úradná správa č. 20 z 30. novembra 2023

 

 

Muži

 

VIII. liga „A“

 

TJ Štart Krištáľ Valaská Belá – ŠTK podľa SP článok 83 odpočítava družstvu 3 body za stretnutie odohraté počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry. (PD-STK-2023/2024-0338)

 

Dorast

 

V. liga U19

 

ŠTK plánuje 11. februára 2024 uskutočniť halový turnaj v ŠH v Prievidzi. Žiadame preto všetky kluby, aby nám obratom oznámili na mail stkobfz@oblfzprievidza.sk predbežný záujem či nezáujem zúčastniť sa uvedeného turnaja. Podľa záujmu bude vytvorený systém turnaja. (PD-STK-2023/2024-0339)

 

Žiaci

 

IV. liga U15

 

Od novej sezóny sa plánuje úprava súťaži, bude vytvorená celooblastná IV. liga, v ktorej by predbežne mali mať zastúpenie 4 kluby zo skupiny „A“ a po tri zo skupín „B“ a „C“, a dve V. ligy, skupina PD a skupina BN+PE.

 

Voči rozhodnutiam ŠTK sa možno odvolať v zmysle SP článok 87.

 

          Martin Marko

predseda ŠTK ObFZ Prievidza

 

 

DK  č.18  24. 11. 2023

 

 

Úradná správa DK č.: 18 zo dňa  23.11.2023

 

 

 

DK s využitím elektronickej komunikácie v zmysle DP 86/2,3 zasadala

dňa 23. 11. 2023 o 16,00 hod. a prijala tieto uznesenia:

 

 

 

U152 Anton Hanus (1231739) FK Kľak Kľačno, 1 s. s. N. od 23.11.2023, DP 37/5a

 

 

U153 DK nariaďuje v zmysle DP čl. 16 ods. 7 a DP čl.17 ods. 8 výkon disciplinárneho opatrenia - pozastavenie výkonu funkcie a pozastavenie výkonu športu uloženého na určité časové obdobie (týž., mes. nepodmienečne), ktoré nie je dlhšie ako 6 mesiacov prerušiť počas celej dĺžky zimnej súťažnej prestávky v jednotlivých súťažiach.

 

UPOZORNENIE : Upozorňujeme všetky TJ a FK, že za evidenciu výkonu disciplinárneho opatrenia a následný štart hráča zodpovedá oddiel.

 

 

V prípade nejasností kontaktujte DK ObFZ Prievidza.

 

Najbližšie plánované zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 07. marca  2024. Odvolanie proti rozhodnutiu DK ObFZ Prievidza uverejnenému v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ Prievidza lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia DK (DP čl. 84/1,2).

 

 

 

 

V Prievidzi dňa 23.11. 2023.                                Pavol Košík

                                                                     predseda DK ObFZ Prievidza

 

KR a DZ  č.16  27. 11. 2023

1. KR a DZ  na základe vlastných zistení prijala opatrenia v súlade so zásadami pre činnosť zo zápasu FK TJ Skačany-TJ AC Žabokreky nad Nitrou.

 

2. KR a DZ oznamuje predbežný termín zimného doškolovacieho seminára, ktorý sa  bude konať v druhej polovici februára 2024. Konkrétny termín bude uverejnený v nasledujúcich úradných správach. KR a DZ zároveň žiada o dôslednú prípravu. 
 
3. KR a DZ úprimne ĎAKUJE všetkým rozhodcom, delegátom a odborným komisiám za odvedenú činnosť v roku 2023 a praje príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti, pracovných a športových úspechov v  roku 2024. 

 

TMK  č.3  20. 11. 2023

 

 

 

SEMINÁR TRÉNEROV UEFA C/B/A LICENCIE 20.01.2024 – BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

 Kliknúť

 

KM  č.3  04. 11. 2022

 

 

Úradnú správu KMaŠF ObFZ Prievidza číslo 2. zo dňa 03.11.2022 nájdete  TU

 

MaK  č.1  04. 01. 2023

 

 Úradnú správu MaK ObFZ Prievidza nájdete  TU

 

Sekretár  č.3  10. 07. 2020

 

Oznamuje termín konania Riadnej Konferencie OblFZ Prievidza spojenej s Aktívom ŠTK dňa 17.07.2020 so začiatkom o 16:00 hod. v Dome kultúry v Novákoch.

 

Usmernenie k Riadnej Konferencii:

Konferencie sa môže zúčastniť len jeden štatutár FK, FO a TJ OblFZ Prievidza, ktorý musí mať povinne rúško a preukáže sa dokladom totožnosti. Žiadam funkcionárov FK, FO a TJ aby zabezpečili účasť štatutára alebo náhradníka na konferencii nakoľko sa budú odovzdávať 4 kusy lôpt Adidas pre FK, FO a TJ, ktoré prihlásili do súťažného ročníka 2020/2021 mužstvo dospelých. V prípade neúčasti zástupcu FK, FO a TJ stráca FK, FO a TJ benefit 4 kusov lôpt.

Materiály ku Konferencii Vám boli zaslané na emaily.

Právo zúčastniť sa Riadnej konferencie majú nasledovné FK, FO a TJ:

Okres Prievidza:

Bojnice, Bystričany, Cigeľ, Čereňany, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Dolné Vestenice, Handlová, Chrenovec-Brusno, Kamenec pod Vtáčnikom, Kanianka, Kľačno, Koš, Lazany, Lehota pod Vtáčnikom, Liešťany, Malinová, Malá Čausa, Nedožery-Brezany, Nitrica, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Poruba, Pravenec, Prievidza, Radobica, Ráztočno, Rudnianska Lehota, Sebedražie, Tužina, Valaská Belá, Veľká Lehôtka, Zemianske Kostoľany v počte 37.

 

Okres Partizánske:

Bošany, Brodzany, Chynorany, Klátova Nová Ves, Kolačno, Krásno, Malé Bielice, Malé Kršteňany-Cukríkovo, Nadlice, Návojovce, Nedanovce, Ostratice, Partizánske, Skačany, Šimonovany-PE, Veľké Kršteňany, Veľké Bielice, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nitrou v počte 20.

 

Okres Bánovce nad Bebravou:

Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Brezolupy, Dežerice, Dolné Naštice, Dvorec, Haláčovce-Otrhánky, Krásna Ves, Malá Hradná, Miezgovce, Pečeňany, Podlužany, Naše Podhorie, Prusy, Pravotice, Rybany, Šišov, Uhrovec, Veľké Držkovce, Zlatníky, Veľké Hoste, Horné Ozorovce, Žitná-Radiša v počte 23.

 

PROGRAM

 

1.                  Otvorenie a vyhlásenie o tom, že riadna konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami OblFZ Prievidza

2.                  Schválenie  programu

3.            Menovanie skrutátorov, overovateľov zápisnice a schválenie pracovných  komisii

4.           Správa mandátovej komisie

5.           Ocenenie zaslúžilých funkcionárov FK, FO, TJ a OblFZ Prievidza

6.           Správa predsedu OblFZ Prievidza o činnosti OblFZ Prievidza od ostatnej konferencie

7.           Správa o hospodárení OblFZ Prievidza k 31.05.2020

8.           Správa Revíznej komisie prednesená kontrolórom OblFZ Prievidza

9.            Schválenie Stanov ObFZ Prievidza

10.         Diskusia

11.         Informácia o prijatých uzneseniach z riadnej konferencie OblFZ Prievidza

12.         Záver

 

Po skončení riadnej konferencie OblFZ Prievidza sa uskutoční Aktív ŠTK OblFZ Prievidza spojený s vylosovaním futbalového ročníka 2020/2021.

 

PROGRAM Aktívu

 

1.                  Otvorenie

2.                  Zmeny v Rozpise súťaží pre futbalový ročník 2020/2021

3.                  Organizačná príprava ročníka 2020/2021 a vylosovanie súťaží ( žiaci, muži, dorast)

4.                  Diskusia

5.                  Záver Aktívu a jeho ukončenie

 

 

V Prievidzi dňa 10.07. 2020

 

Ján Baláž sekretár OblFZ Prievidza

 

Obsadenie  č.15  03. 11. 2023

Obsadenie R a DZ č.15 Poznámka VII. Liga XV. kolo (12.11. 2023) o 13:30 hod. R AR1 AR2 11.11.2023 13.30 TJ Dynamo Bystričany - OFK Lehota pod Vtáčnikom (B) Bere&scaron...čítať celú správu

 

Odvolacia komisia  č.2  15. 06. 2023

 

Rozhodnutie Odvolacej komisie
 

Odvolacia komisia ObFZ Prievidza na svojom zasadnutí dňa 15.06.2023 sa zaoberala odvolaním TJ Opatovce nad Nitrou voči rozhodnutiu DK - U381.

 

Na základe predloženej dokumentácie (18 príloh).

 

Rozhodnutie: ODVOLANIE ZAMIETA

 

Odôvodnenie:


Rozhodnutie DK ObFZ Prievidza bolo vydané v súlade s DP SFZ (na základe DP 48/1c,2b, - 2 týždne až 4 mesiace, teda 3 týždne sú v súlade s týmto bodom DP).

 

Milan Kútny predseda Odvolacej komisie ObFZ Prievidza.

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.