Aktuálna úradná správa

VV  č.2  19. 09. 2017

 

Uznesenie VV OblFZ číslo 2/2017/2018

 

 

zo zasadnutia VV OblFZ Prievidza konaného dňa 11. septembra 2017

v priestoroch OblFZ Prievidzi.

 

 

 • Pozvaní:  Jozef Mišák, Ing. Ján Martina, Ing. Eduard Kováčik,                                               Ing. František Bokor, Marian Mikula, Mgr. Patrik Mojžiš,                       Anton Laco.
 • Prítomní: Jozef Mišák, Ing. Eduard Kováčik, Ing. František Bokor,                                        Marian Mikula, Anton Laco, Mgr. Patrik Mojžiš.
 • Ospravedlnený: Ing. Ján Martina

 

 

VV OblFZ Prievidza na svojom zasadnutí dňa 11. septembra 2017

 

 

 1. Vzal na vedomie :

 

 • Správu zastupujúceho predsedu OblFZ Prievidza.
 • Správu predsedu ŠTK OblFZ Prievidza.
 • Správu predsedu KR a DZ OblFZ Prievidza.
 • Správu predsedu TMK OblFZ Prievidza.
 • Správu predsedu EK OblFZ Prievidza.
 • Správu p. Košíka povereného vedením DK OblFZ Prievidza.
 • Informáciu o kvalifikačných a finálových turnajoch v kategórii žiakov ročník 2004 a mladší a kategórii prípravka ročník 2007 a mladších organizovaných KM ZsFZ.
 1. Schválil :
 • Preplatenie kurzu zdravotnej pomoci, ktorý pripravuje pre FK, FO aTJ.
 • Návrh termínu školenia trénerov Grassroots Licencie C v mesiaci november 2017.
 • Prípravu výberov OblFZ Prievidza v kategórii žiakov ročník 2004 a mladší a kategórii prípravka ročník 2007 a mladší na pripravované kvalifikačné turnaje organizované KM ZsFZ.

Najbližšie zasadnutie VV OblFZ Prievidza bude dňa 09.10.2017

 

ŠTK  č.11  12. 10. 2017

 

Športovo-technická komisia

 

                        Úradná správa č. 11 zo dňa 12. októbra 2017

 

 • U 48: berie na vedomie  oznámenie FO Cigeľ  o odhlásení svojho dorasteneckého mužstva zo súťaže  MO dorast sk. PD. Výsledky ich doteraz odohratých MFS budú anulované.  Mužstvá, ktoré mali hrať s uvedeným FO budú mať v daných kolách voľno. Poplatok za odhlásenie bude v zmysle RS nahratý do zbernej faktúry.
 • U 49 : berie na vedomie námietku  FO Miezgovce, podanie rozhodcu a FO Rybany k námietke a  stornovanie námietky FO Miezgovce.
 • U 50 : berie na vedomie preposlatie  podania  DK od FO Ruskovce
 • U 51 : na návrh DK kontumuje MFS 9. kola VII.liga-I.tr. BNPE Rybany - Miezgovce na 3 : 0 a pripisuje 3 body mužstvu FO Rybany pre inzultáciu rozhodcu ( SP čl.82 bod 1 písm. d ).Berie na vedomie odpočet - 3 body pre FO Miezgovce po skončení súťaže.
 • U 52 : navrhuje DK potrestať FO Bojnice a Veľké Držkovce  pre nedodržiavanie  RS bod 10, písm. b a Šport.-tech. Zásady bod 1 písm. f.( neuvedený HU, vedúci mužstva, zdravotník )
 • U 53 : upozorňuje  FO Diviacka Nová Ves, Naše PODHORIE a Nedašovce  na dodržiavanie RS bod 10, písm. b a Šport.-tech. Zásady bod 1 písm. f.( neuvedený HU, vedúci mužstva, zdravotník ). V prípade opakovania nedostatku budú voči FO vyvodené disciplinárne  dôsledky.
 • U 54 : upozorňuje  FO Nedašovce na dodržiavanie SP čl.56 písm. p a RS  Šport.-tech. Zásady bod 1 písm. f. V prípade opakovania nedostatku budú voči FO vyvodené disciplinárne dôsledky

 

 • ŠTK bude akceptovať len tie návrhy ( dohody ) na zmenu termínu, hracieho času, alebo HP , ktoré budú podané pred vylosovaným termínom MFS v ISSF ,,Zápis stretnutia  - žiadosť o zmenu termínu/ hracej plochy a nie tie, ktoré budú podané cez ,, podanie na komisiu" 

 

Z M E N Y   S T R E T N U T Í :

 • VIII. liga -II. tr. muži PD

9.kolo  Veľká Lehôtka   -  Ješková Ves-Banky     21.10.2017  o 14 : 00 hod.  

 

                             Voči rozhodnutiam ŠTK sa možno odvolať do 15 dní. 

 

DK  č.11  12. 10. 2017

 

Disciplinárna komisia

 

Úradná správa č. 11 zo dňa  12.10. 2017

        

 • U125 Lukáš Dzúrik, 1248625, Dežerice, 1 ss N, od 12.10.2017 DP 37/5a
 • U126 Miroslav Čahoj, 1291425, Dežerice, 2 ss N od 12.10.2017, DP 45/1,2a
 • U127 Lukáš Balucha, 1163931, R. Lehota , 1 ss N od12.10.2017, DP 45/1,2a
 • U128 Ľuboš Trebichavský,1232732, Miezgovce, 9 mes. N od 12.10.2017, DP 49/1e,2e , DP 48/1c, DP 34/8,
 • U129 DK  trestá TJ Partizán Miezgovce: - pokutou 90 € , kontumáciou stretnutia a odobratím 3 bodov  DP 49/1e,4,5  DP32/1,2, /za inzultáciu R hráčom v stretnutí :  I. trieda PE,BN,  9.kolo,  TJ Rybany : TJ Partizán Miezgovce/,
 • U130 Matúš Matuškovič,1249527, Lehota pod. Vt. „B", 1 ss N od 12.10.2017, DP 37/5a
 • U131 Ivan Bruška, 1166340, Nitrica, 1 ss N od 12.10.2017, DP 37/3
 • U132 Jozef Straka, 1128626, Veľ. Kršteňany, 2 ss N od 12.10.2017, DP 45/1,2a
 • U133 Marek Rekem,1239269,Nedašovce, 6 týž N od 12.10.2017, DP 48/1c,2b DP 37/3
 • U134 DK trestá TJ Nedašovce: - pokutou 30€

-          nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 10 členov do 15.05.2018,

-          1x ÚD do 30.06.2018,   DP 43/1,2l DP 48/1c,4

/za neprístojnosti a zle zabezpečenú US po stretnutí II. trieda BN,  7.kolo, TJ Nedašovce : TJ Sokol Zlatníky/

 • U135 Erik Madaj , 1282957,Chrenovec, 1 ss N od 12.10.2017, DP 37/5a
 • U136 Peter Šiko, 1279272, Krásna Ves, 1 ss N od 12.10.2017, DP 37/3
 • U137 Rudolf Poništiak,1248432, Žabokreky n N., 1 ss N od 12.10.2017, DP 37/5a
 • U138 Michal Hoos Ž, 1319482, Lehota p. V.,  3 týž N od 12.10.2017, DP 49/1b, 2b
 • U139 DK odstupuje ŠTK stretnutie I. trieda PE,BN,  9.kolo,  TJ Rybany : TJ Partizán Miezgovce ku kontumácii v prospech TJ Rybany, DP 49/5
 • U140 DK odstupuje ŠTK podanie TJ Družstevník Ruskovce.
 • U141 DK trestá na návrh ŠTK FO Bojnice a Veľké Držkovce  pokutou 10€ za opakované porušenie RS bod 10, písm. b a ŠTN bod 1/f /neuvedený zdravotník/, DP64/1a, 4
 • Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 19.10.2017 o 15,30 hod.  Odvolanie proti rozhodnutiam DK OblFZ Prievidza uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK OblFZ Prievidza lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia

 

KR a DZ  č.12  13. 10. 2017

Ospravedlnení R a DZ

R sobota : Hudák, Lazár, Šugra, Hanek, Bereš, Adamkovič

R nedeľa : Lahký

R sobota+nedeľa : Guľvaš, Hrdý, Morávková, Pánis, Svitok, Školna, Žiak S., Ďuriš, Cvešper, Drábik J.,Duhinová, Chochula, Manina, Jurík

 

 

1) KR a DZ upozorňuje na včasné ospravedlnenie, a to najneskôr 14 dní pred majstrovským stretnutím výlučne SMS správou. R a DZ môžu svoje ospravedlnenia zasielať pánovi JOZEFOVI MIŠÁKOVI( 0904 291 151 ). 

 

V prípade neskorého ospravedlnenia KR a DZ príjme opatrenia v súlade so zásadami pre činnosť!!!

 

2) KR a DZ oznamuje všetkým R, že správcovia súťaží ISSF, ktorých v prípade potreby môžete kontaktovať sú :

    MO muži a MO dorast PD a PE/BN - p.Miroslav Páleník  0903 574 016

    I.tr.muži PD- p.Milan Plecho 0907 580 121

    I.tr.muži PE,BN- p.Milan Plecho 0907 580 121

    II. trieda PD,PE,BN - p.Mirka Obertová 0908 741 349

   III. trieda žiaci Sever, Juh, PE, BN - p.Miroslav Páleník  0903 574 016.

 

3) KR a DZ upozorňuje R a DZ že v kategórii dospelých je povolené striedať 5 hráčov, v kategórii dorastu je povolené striedať 6 hráčov a v kategórii žiakov je povolenéstriedať ľubovoľne ( "hokejovým spôsobom" ) v prerušenej hre.

 

4) KR a DZ oznamuje, že HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov -  v prípade neprieznivého počasia, kolízie termínov, časov zápasov alebo iných chýb v ISSF kontaktujte príslušného obsadzovacieho referenta.

 

5) KR a DZ upozorňuje R, aby v zápise o stretnutí v časti záznam rozhodcu uvádzali  vždy vo všetkých stretnutiach ( žiaci, dorast aj muži ), či US použila alebo nepoužila vesty.

 

6) KR a DZ dôrazne upozorňuje delegované osoby na povinnosť podpisovania zápisu kapitánmi oboch mužstiev po stretnutí a dôslednú kontrolu všetkých náležitostí spojených so stretnutím!!!

 

7) KR a DZ upozorňuje R, že v prípade nedostavenia sa mužstva na stretnutie a   neuskutočnenia stretnutia, R v systéme ISSF uzatvára len nomináciu mužstva pripraveného na stretnutie a kontaktuje príslušného správcu súťaže.

 

8) KR a DZ upozorňuje R, že v prípade potreby otvorenia zápisu, je potrebné požiadať výhradne cez ,,detail zápasu" - ,,podania na komisie" - ,,komisia rozhodcov". 

 

9) KR a DZ upozorňuje všetky kluby, ktoré vyhotovujú neprerušovaný videozáznam zo svojích stretnutí, aby video zaznamenávali z jedného stabilného miesta na úrovni stredu hracej plochy. (viď rozpis súťaže oblfz Prievidza) 

 

10) KR a DZ upozorňuje R, že v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 končí platnosť niektorých RP hráčov. Z toho dôvodu Vás žiada, aby ste zodpovedne kontrolovali ich platnosť pred stretnutím. V prípade ostaršenia hráča, dôkladne skontrolovať dátum platnosti, ostaršenie nesmie byť staršie ako jeden rok.

 

11) KR a DZ  berie na vedomie pochvalu na R Kluka  od klubu ŠK Podhoran Krásna Ves.

 

12) KR a DZ prijala podanie na komisiu od klubu ŠK Podhoran Krásna Ves a žiadosti vyhovuje.

 

Nabližšie zasadnutie KR a DZ sa uskutoční v piatok 20.10.2017.

 

 


 

 

TMK  č.6  25. 09. 2017

 

 • TMK OblFZ Prievidza pripomína klubom, že na základe Rozpisu súťaží OblFZ Prievidza, sú všetky družstvá povinné mať kvalifikovaného trénera. V termínoch 18.-19.11., 25.-26.11., 2.-3.12.2017 plánuje organizovať školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa UEFA Grassroots C licencie. Prihlášky treba elektronicky, poštou, osobne doručiť na sekretariát OblFZ Prievidza (stiahnuť zo stránky), Uzávierka prihlášok je 10.11.2017. Trénerom bude pozvánka doručená e-mailom. Poplatok za školenie je 100 eur.

 

 • TMK OblFZ Prievidza plánuje 10.12.2017 organizovať seminár trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa na predĺženie UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Uskutoční sa v priestoroch OblFZ Prievidza. Uzávierka prihlášok je 4.12.2017.

 

 • Bližšie informácie Mgr. Patrik Mojžiš predseda TMK OblFZ Prievidza (0905852294).

 

KM  č.11  12. 10. 2017

 

Komisia MLÁDEŽE

 

Úradná správa č. 11 zo dňa 12 októbra  2017

 

 • IV. liga U15 III. trieda sever

KM schválila zmenu miesta stretnutia IV. liga U15 III. trieda sever 9. kolo TJ Partizán Cigeľ - Telovýchovná jednota Opatovce nad Nitrou dňa 22.10. o 10:00 hod. po vzájomnej dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0169

 

 • IV. liga U15 III. trieda PE

KM schválila zmenu termínu stretnutia IV. liga U15 III. trieda PE 8. kolo TJ AC Žabokreky nad Nitrou - TJ Družstevník Horná Ves dňa 18.10.2017 o 15:00 hod. po dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0182

 

 • IV. liga U15 III. trieda juh

KM schválila zmenu UHČ stretnutia IV. liga U15 III. trieda juh 8. kolo TJ Priehrada Nitrianske Rudno - ŠK VEGUM Dolné Vestenice dňa 15.10.2017 o 12:00 hod. po dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0175

 

 • Prípravka MIX skupina A

KM schválila UHČ stretnutia Prípravka MIX skupina A 7. kolo TJ Slovan Oslany - FK Veľké Bielice dňa 14.10.2017 o 11:30 hod. po vzájomnej dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0171

 

KM schválila zmenu termínu stretnutia Prípravka MIX skupina A 7. kolo OFK Bošany - OŠK Chynorany dňa 15.10.2017 o 10:30 hod. po vzájomnej dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0174

 

KM schvaľuje UHČ stretnutia Prípravka MIX skupina A 7. kolo OFK Nedanovce - TJ Družstevník Kolačno dňa 14.10.2017 o 11:00 hod. po dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0176

 

KM schválila zmenu termínu stretnutia Prípravka MIX skupina A 8. kolo OŠK Chynorany - OFK Nedanovce dňa 19.10.2017 o 16:00 hod. po dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0177

 

 • Prípravka MIX skupina B

KM schválila zmenu termínu stretnutia Prípravka MIX skupina B 6. kolo MTJ Pravenec - FC Baník Prievidza dňa 18.10.2017 o 16:30 hod. po dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0183

 

KM schválila zmenu termínu stretnutia Prípravka MIX skupina B 7. kolo TJ Družstevník Nedožery - Brezany - TJ Tatran Tužina dňa 17.10.2017 o 16:30 hod. po dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0184

 

 • Prípravka MIX skupina C

KM schválila zmenu termínu stretnutia Prípravka MIX skupina C 6. kolo TJ Priehrada Nitrianske Rudno - TJ Štart Krištáľ Valaská Belá dňa 13.10.2017 o 16:30 hod. po dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0178

 

 • Prípravka MIX skupina E

KM schválila UHČ stretnutia Prípravka MIX skupina E 7. kolo TJ Baník Haláčovce - Otrhánky - TJ Partizán Brezolupy dňa 21.10.2017 o 11:30 hod. po vzájomnej dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0170

 

KM schválila zmenu miesta stretnutia Prípravka MIX skupina E 6. kolo TJ Baník Haláčovce - Otrhánky - TJ Malá Hradná dňa 13.10.2017 o 16:00 hod. HP Malá Hradná po vzájomnej dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0172

 

KM schválila zmenu termínu stretnutia Prípravka MIX skupina E 4. kolo TJ Malá Hradná - TJ Baník Haláčovce - Otrhánky dňa 13.10.2017 o 17:00 hod. po vzájomnej dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0173

 

KM schválila UHČ stretnutia Prípravka MIX skupina E 6. kolo TJ Partizán Brezolupy - Naše PODHORIE o.z. dňa 14.10.2017 o 11:00 hod. po dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0179

 

KM schválila zmenu termínu stretnutia Prípravka MIX skupina E 6. kolo TJ Sokol Pravotice - TJ Sokol Pravotice dňa 13.10.2017 o 16:30 hod. po dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0180

 

KM schválila zmenu termínu stretnutia Prípravka MIX skupina E 7. kolo TJ Ostratice - TJ OFK Dežerice dňa 16.10.2017 o 17:00 hod. po dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0181

 

 • KM pripravuje tréningový zraz hráčov - ročník 2007 , ktorý sa uskutoční 26.10.2017 a 02.11.2017 (štvrtok) v športovej hale  Prievidza . Zraz hráčov bude do 15:30 hod. so začiatkom o 16:00 hod. Cieľom je pripraviť výber OblFZ PD na kvalifikačný turnaj  žiakov  - Turnaj o pohár predsedu ZsFZ. 

 

MaK  č.3  09. 03. 2017

 

 • Upozorňuje funkcionárov FK, FO a TJ na termíny zimného registračného obdobia.
 • od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia)
 • od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením)
 • STRIEDAVÝ ŠTART HRÁČA alebo HRÁČKY: Pri posledných úpravách v ISSF sa doplnila najnovšia funkcia - žiadosť o striedavý štart hráča /ukončenie striedavého štartu hráča/. Klubový manažér družstva, v ktorom by mal/a hráč/ka štartovať na striedavý štart zadáva žiadosť, hráč musí žiadosť potvrdiť a následne ISSF notifikuje klubového manažéra materského klubu. Po schválení všetkými stranami žiadosť dostáva na odsúhlasenie/zamietnutie tajomník príslušnej ŠTK. Tajomník ŠTK na základe SP SFZ čl. 28 a čl. 31 musí dbať na princípy a ustanovenia týchto článkov. Najzakladanejšími princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovni a aby to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže a to tej, ktorá začína skôr. Taktiež je dôležitá informácia, že na „pozadí" sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfer. Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart a pod. v zmysle platných noriem SFZ. Nakoľko sú tieto striedavé štarty v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu, podľa SP SFZ, tak schvaľovací proces musel byť presmerovaný na tajomníkov ŠTK. Ale keďže tieto striedavé štarty úzko súvisia s klasickými transfermi, je nutná kooperácia medzi matrikárom zväzu a tajomníkmi ŠTK. Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený zovšeobecnený poplatok 5,00 €. V prípade, že žiadosť je v súlade s týmito článkami, tajomník ŠTK žiadosť schváli. Funkcionalita: v ISSF /elektronická podateľňa/ žiadosť o transfer hráča / typ žiadosti: striedavý štart, registračné číslo hráča, dátum začiatku, dátum ukončenia je vždy v posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže v ktorej by mal/a hráč/ka štartovať.

 

Sekretár  č.3  22. 09. 2017

 

 • Upozorňuje funkcionárov FK, FO a TJ na termín druhej splátky na delegované osoby , ktorá je do 30.09.2017.
 • Pripomína funkcionárom , že letné registračné obdobie s obmedzením končí 30.09.
 • Upozorňuje funkcionárov na Registračný a prestupový poriadok čl. 37
 • ods.2.) Odstupné podľa odseku 1 sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom ISSF pri položke odstupného.
 • ods.3.) Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa odseku 3 na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 3 , nárok na odstupné za amatéra má SFZ , ktorý tieto prostriedky použije v rámci výchovného fondu alebo na rozvoj mládežníckeho futbalu.

 

Obsadenie  č.11  13. 10. 2017

OBSADENIE R A DZ č.11 POZNÁMKA VI. LIGA - MAJSTROVSTVÁ OBLASTI MUžI XI. KOLO (22.10.2017) O 14.00 HOD. R AR1 AR2 DZ 21.10.2017 14:00 ...čítať celú správu

 

Odvolacia komisia  č.6  02. 06. 2017

 

Úradná správa Odvolacej komisie OblFZ PD č.6 zo dňa 31. mája 2017.

 

 • OdK OblFZ PD na základe prerokovania „Podnetu na preskúmanie rozhodnutia OdK č.5 z 23.mája 2017"  od FK Iskra Nováky v zmysle stanov OblFZ PD čl.54 odst.6, vyhovela podnetu v plnom rozsahu.

 

 • OdK OblFZ PD ruší svoje rozhodnutie uverejnené v US č.5 zo dňa 23. mája 2017 v plnom rozsahu a ponecháva v platnosti uznesenie ŠTK U136 z US č.28 zo dňa 11. mája 2017.

 

 • Na základe nových zistení konštatujeme, že OdK OblFZ PD nemohla prerokovať odvolanie v zmysle stanov OblFZ PD č.53 a konštatujeme, že rozhodnutie ŠTK U136 bolo vydané v súlade so Súťažným poriadkom SFZ.
 • Vzhľadom k tomu, že OdK OblFZ PD vyhovela podnetu FK Iskra Nováky, nepostupuje podnet podľa stanov OblFZ PD čl. 54 odst.6 odvolacej komisii SFZ.

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.