Aktuálna úradná správa

VV  č.11  26. 06. 2019

 

Uznesenie VV OblFZ číslo 11/2018/2019

 

Zo zasadnutia VV OblFZ Prievidza konaného dňa 24. júna 2019

v budove SFZ v Prievidzi.

 

Pozvaní:                Anton Laco, Marian Mikula, Ing. Ján Martina, Mgr. Patrik Mojžiš, Ing. Miloš Gašparovič, Jozef Mišák, Juraj Trgyňa, Anton Zima, Ing. Juraj Kližan, Ing. Marek Grolmus.

 

Prítomní:             Anton Laco, Marian Mikula, Ing. Ján Martina, Mgr. Patrik Mojžiš, Ing. Miloš Gašparovič, Jozef Mišák, Juraj Trgyňa, Anton Zima, Ing. Juraj Kližan, Ing. Marek Grolmus.

 

Ospravedlnený:                

 

 

VV OblFZ Prievidza na svojom zasadnutí dňa 24. júna 2019

 

 1. Vzal na vedomie :
 • Správu predsedu OblFZ Prievidza p. Antona Laca.
 • Správu predsedu ŠTK p. Mariana Mikulu.
 • Správu predsedu EK p. Juraja Kližana ohospodárení.
 • Písomnú správu predsedu KR aDZ p. Daniela Igaza.
 • Správu predsedu KM p. Jána Martinu.
 • Písomnú správu predsedu DK p. Pavla Košíka.
 • Správu predsedu TMK p. Patrika Mojžiša.
 • Splnenie uznesení zpredchádzajúceho zasadnutia VV OblFZ Prievidza.

 

 1. Schválil :
 • Program zasadnutia VV OblFZ Prievidza.
 • Konečné tabuľky súťaží OblFZ Prievidza za súťažný ročník 2018/2019 predloženými predsedom KM a ŠF a ŠTK.
 • Nominačné listiny R a DZ OblFZ Prievidza pre súťažný ročník 2019/2020.
 • Termínovú listinu súťaží OblFZ pre futbalový ročník 2019/2020.
 • Rozpis súťaží OblFZ Prievidza futbalového ročníka 2019/2020.
 • Organizačne a materiálne zabezpečenie riadnej konferencie OblFZ Prievidza spojenej s Aktívom ŠTK.
 • Odporúča konferencii OblFZ Prievidza nasledovný program:

1.        Otvorenie

2.       Vyhlásenie o tom, že riadna konferencia bola zvolaná v súlade so

           stanovami

3.       Správa mandátovej komisie

4.       Schválenie návrhu programu

5.       Schválenie skrutátorov, overovateľov zápisnice a pracovných  komisii

6.       Ocenenie zaslúžilých funkcionárov FK, FO a TJ

7.       Správa predsedu OblFZ Prievidza o činnosti OblFZ Prievidza od ostatnej

          konferencie

8.       Správa o hospodárení OblFZ Prievidza k 31.05.2019

9.       Správa Revíznej komisie prednesená kontrolórom OblFZ Prievidza

10.     Diskusia

11.     Informácia o prijatých uzneseniach z riadnej konferencie OblFZ

          Prievidza

12.     Záver

 

 

 

Najbližšie zasadnutie VV OblFZ Prievidza bude 05.08.2019.

 

Zapísal Ján Baláž sekretár OblFZ Prievidza.

 

ŠTK  č.37  20. 06. 2019

 

Úradná správa č. 37 zo dňa  20.júna 2019

 

U 148 : kontumuje MFS 30. kola  VI. liga - MO muži  Lehota pod Vtáčnikom,,B"-Podhradie  -  Nitrianske Pravno na 3 : 0 a pripisuje 3 body mužstvu Lehota pod Vtáčnikom,,B"-Podhradie  pre nenastúpenie hostí na MFS. ( SP čl.82 bod 1, písm.  b ) Poplatok v zmysle RS  bude nahratý do zbernej faktúry. Prípad odstupuje DK

U 149 : kontumuje MFS 15. kola  VII. liga - I. tr. PD muži  Pravenec - Koš na 3 : 0 a pripisuje 3 body mužstvu Pravenec  pre nenastúpenie hostí na MFS. ( SP čl.82 bod 1, písm.  b ) Berie na vedomie ospravedlnenie FO Koš. Poplatok v zmysle RS bude nahratý do zbernej faktúry.

U 150 :  kontumuje MFS 15. kola  VII. liga - I. tr. PD muži  Kľačno - Poruba na 0 : 3 a pripisuje 3 body mužstvu Poruba  pre nenastúpenie domácich na MFS. ( SP čl.82 bod 1, písm.  b ) Berie na vedomie ospravedlnenie FO Kľačno. Poplatok v zmysle RS bude nahratý do zbernej faktúry.

U 151 : berie na vedomie podanie FO Nitrianske Rudno a žiada FO Diviaky nad Nitricou o predloženie kópie o úhrade poplatku pre FO Nitrianske Rudno ( nenastúpenie na MFS ) do 26.6.2019.

U 152 : berie na vedomie odvolanie FO Koš, voči rozhodnutiu ŠTK a aj jeho žiadosť o neprerokovanie tohto odvolania  a kópiu úhrady pre FO Poruba

U 153 : berie na vedomie oznámenie FO Lehota pod Vtáčnikom o nezáujme  postúpiť s ,,B" mužstvom  do V. ligy

U 154 :  berie na vedomie oznámenie FO Handlová o nezáujme postúpiť do V. ligy s mužstvom dorastu

U 155 :  berie na vedomie oznámenie FO Sebedražie o nezáujme postúpiť do V. ligy s mužstvom dorastu

U 156 : berie na vedomie podanie rozh. p. Maninu a FO Krásna Ves

U 157 : -  Víťazi jednotlivých súťaží majú právo postupu do vyššej súťaže po splnení podmienok :       VI. liga-MO muži - Lehota pod Vtáčnikom,,B"-Podhradie ,VII. liga-I.tr. muži PD - Nováky ,VII. liga- I.tr. muži BNPE -Žabokreky nad Nitrou ,VIII. liga- II. tr. muži PD - Ráztočno , VIII. liga-  II. tr. muži BN - Dolné Naštice , VIII. liga-  II. tr. muži PE -Brodzany , VI. liga-  MO dorast  Handlová

U 158 : Zostupujúce mužstvá: MO muži - Nitrianske Pravno, I. tr. muži PD - Koš I. tr. muži  BNPE - odhlásené NAŠE Podhorie .Ďalší zostupujúci budú známi po vylosovaní súťaží ZsFZ.

U 159 :  upozorňuje FO,FK,TJ na vysporiadanie vzájomných medzioddielových pohľadávok do 30. júna 2019.

Oznamuje FO, FK, TJ, že v ISSF môžu do 26. júna 2019 prihlasovať svoje mužstvá do súťaží, riadených OblFZ Prievidza. Je potrebné prihlásiť každé mužstvo zvlášť do jednotlivých súťaží. Predpokladaný začiatok súťaží so 16 a 14 účastníkmi je 3. a 4. augusta 2019, súťaže s menším počtom účastníkov začnú 17. a 18. augusta 2019.

Oznamuje TJ, FO, FK, že Aktív ŠTK pred novým ročníkom sa pripravuje na 4. júla 2019 v Novákoch.

Voči rozhodnutiam ŠTK sa možno odvolať v zmysle SP čl. 87.

         V Prievidzi dňa    20.6.2019

                   

  Marian Mikula predseda ŠTK OblFZ Prievidza  

 

DK  č.36  20. 06. 2019

 

Úradná správa DK  č. 36 zo dňa  20.6.2019

 

 • U 480 Marko Petkovič, 1408147, Kolačno , 1 ss N od 20.6.2019, DP 37/3
 • U 481 Peter Duchovič 1114235, Kolačno , 1 ss N od 20.6.2019, DP 37/5a
 • U 482 Michal Vlčko, 1224779, Oslany, 1 ss N od 20.6.2019, DP 37/5a
 • U 483 Branislav Valach, 1169701, Brezolupy, 1 ss N od 20.6.2019, DP 37/5a
 • U 484 Peter Žáčik, 1291506, Brezolupy, 1 ss N od 20.6.2019, DP 37/5a
 • U 485 Miloslav Bernát, 1285829, Ostratice, 1 ss N od 20.6.2019, DP 37/5a
 • U 486 Marek Kšiňan, 1230821, Ostratice, 1 ss N od 20.6.2019, DP 37/5a
 • U 487 Juraj Melas, 1252156, Pravotice, 1 ss N od 20.6.2019, DP 37/5a
 • U 488 Peter Slamka 1120143, Pravotice, 1 ss N od 20.6.2019, DP 37/5b
 • U 489 Juraj Ševčiv , 1384871, H. Naštice, 1 ss N od 20.6.2019, DP 37/5a
 • U 490 David Adamička, 1272050, Zlatníky, 1 ss N od 20.6.2019, DP 46/1b,2
 • U 491 Radoslav Kobes, 1229495, Čereňany, 4 týž. N od 20.6.2019, DP 48/1c,2b 71/3a,b,c 5a
 • U 492 DK berie na vedomie ospravedlnenie TJ Slovan Oslany p. Jozefovi Kučerovi z KM.
 • U 493 DK berie na vedomie odvolanie TJ Opatovce nad Nitrou voči U 463, nakoľko za svojim uznesením si DK v plnom rozsahu stojí, odstupuje preto v zmysle DP čl. 84 ods. 8 odvolanie TJ Opatovce nad Nitrou Odvolacej komisii OblFZ Prievidza. Zároveň podanie odstupuje KR a DZ na vedomie.
 • U 494 DK na návrh ŠTK trestá TJ Nitrianske Pravno pokutou 50€ za nenastúpenie mužov v MFS v 30. kole Lehota p. V. „B" : Nitrianske Pravno, DP 59,
 • U 495 V zmysle DP čl. 16/7 a čl. 17/8, DK prerušuje výkon disciplinárneho opatrenia - pozastavenia výkonu funkcie funkcionára a športovej činnosti hráčov, uloženého na určité časové obdobie /týž., mes. nepodm /, ktoré nie je dlhšie ako šesť mesiacov, počas celej dĺžky letnej prestávky. UPOZORNENIE: Upozorňujeme všetky TJ a FK, že ISSF prerušenie výkonu disciplinárneho opatrenia - pozastavenia výkonu funkcie a športovej činnosti nezohľadňuje /neprerušuje/, preto tento treba sledovať t.j. za evidenciu výkonu disciplinárneho opatrenia a následné uvedenie v Zápise o stretnutí, poprípade neoprávnený štart hráča zodpovedá oddiel.
 • U 496 DK oznamuje klubom, že hráč ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 bude napomínaný 5,9,12,15 ŽK môže po udelení trestu podľa DP čl.37 ods. 6 do začiatku nového súťažného ročníka písomne prostredníctvom podania v ISSF - Elektronická podateľňa - Disciplinárna komisia požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2019/2020. Po podaní bude pokuta vygenerovaná k úhrade prostredníctvom faktúry a zastavenie výkonu športovej činnosti sa zruší. Hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Stanovené finančné pokuty sú nasledovné: Dospelí: 30 € Dorast: 15 € Žiaci: 5 €
 • Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 01.08.2019 o 16,00 hod. Odvolanie proti rozhodnutiu DK OblFZ Prievidza uverejnenému v tejto Úradnej správe sa podáva na DK OblFZ Prievidza lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia DK (DP čl. 84/1,2).

 

             V Prievidzi dňa 20.06.2019.

 

                           Pavol Košík predseda DK OblFZ Prievidza

 

KR a DZ  č.37  21. 06. 2019


1) KR a DZ na základe správy DZ prijala opatrenia v súlade so zásadami pre činnosť zo zápasu FK Bojnice - ŠK Čereňany. 
 
2) KR a DZ berie na vedomie podanie od DK.
 
3) KR a DZ berie na vedomie podanie od TJ Opatovce nad Nitrou. Odpoveď bola zaslaná prostredníctvom issf systému.
 
4) KR a DZ berie na vedomie podanie od R Jakubisa.
 
5) KR a DZ odstupuje R Deraj na doriešenie DK.
  
6) KR a DZ deleguje na turnaj dorastencov dňa 23.06. 2019 ( ihrisko Nedožery-Brezany) R: Jakubík, Sajter, Mokráň, Kohút, Páleník L., Švolík J.  Zraz 9:00 hod. 
 

7) KR a DZ oznamuje  R, ktorí doposiaľ neabsolvovali fyzické previerky, že najbližší možný termín pre ich absolvovanie bude pred začatkom nasledujúceho ročníka počas zasadania KR a DZ, predpokladaný termín je 26.07.2019 o 18:00 hod. na štadióne Sama Chalupku v Prievidzi.

KR a DZ zároveň žiada všetkých R o predloženie platnej lekárskej prehliadky. Rozhodcovia, ktorí nepredložia platnú lekársku prehliadku, budú previerky vykonávať na vlastnú zodpovednosť.  

Limity:  MO : R do 50 rokov - 2200m  , AR do 50 rokov - 2000m

                       R nad 50 rokov - 2000m,AR nad 50 rokov - 1800m 

             zaradenie na nominačnú listinu : R do 50 rokov - 1600m 

                                                                 R nad 50 rokov - 1400m  
 
 
8) KR a DZ úprimne ďakuje všetkým R a DZ za kvalitne odvedenú prácu v súťažnom ročníku 2018/2019. 
 

9) KR a DZ upozorňuje R na včasné ospravedlnenie, a to najneskôr 14 dní pred majstrovským stretnutím.

Všetky otázky ohľadom obsadzovania, vrátane ospravedlňovania na stretnutia smerujte na pána Róberta Šandrika telefonicky 0907 056 353, alebo mailom robo.sandrik@gmail.com, alebo sms správou na hore uvedene číslo.

 

10) KR a DZ upozorňuje DZ, že za obsadenie DZ na MFS je zodpovedný p. Peter Kozinka. KR a DZ upozorňuje na včasné ospravedlnenie, a to najneskôr 14 dní pred majstrovským stretnutím.

Všetky otázky ohľadom obsadzovania, vrátane ospravedlňovania na stretnutia smerujte na pána Petra Kozinku telefonicky 0908 618 020, alebo mailom peter.kozinka@pobox.sk, alebo sms správou na hore uvedene číslo. 
 
Nabližšie zasadnutie KR a DZ sa uskutoční v piatok  26.07.2019.

 

TMK  č.11  21. 06. 2019

 

Oznam

 • TMK oznamuje, že záujemcovia o školenie trénerov futbalu 1. kvalifikačného stupňa UEFA Grassroots C licencie sa môžu prihlásiť formou prihlášky, ktorá je na stránke OblFZ Prievidza: TMK - Dokumenty. Školenie organizuje SFZ, bližšie informácie: michal.kovac@futbalsfz.sk.

Školenie trénerov je v pláne organizovať na OblFZ Prievidza v mesiacoch september - december, bude záležať aj od počtu záujemcov. Konkrétne termíny Vám zatiaľ nevieme povedať. Poplatok bude 100 Eur.

 • PRIHLÁŠKA - TU

 

INFORMÁCIA PRE TRÉNEROV

Aktuálne informácie týkajúce sa ďalšieho vzdelávania trénerov nájdete   TU

 

V Prievidzi 20.06.2019

 

Patrik Mojžiš predseda TMK OblFZ Prievidza

 

KM  č.34  21. 06. 2019

 

Úradná správa č.37 zo dňa 20.06.2019

 

 

Vekové kategórie mládeže pre futbalový ročník 2019/2020

 

 • Starší žiaci U15 ročník 2005 amladší po dovŕšení 6 veku roka.

 

 • Mladší žiaci U13 ročník 2007, 2008, 2009 ažiačka ročník 2006.

Hracia plocha  od šestnástky po šestnástku, počet hráčov 8+1, bránky 5x2m.

 

 

 • Prípravka MIX U11 ročníky 2009, 2010,2011, 2012, 2013 ažiačka ročník 2008.

Hracia plocha 68x40m, počet hráčov 6+1, bránky 5x2m.

 

 • Staršia prípravka U11 ročníky 2009, 2010, 2011 + žiačka 2008.

Hracia plocha 68x40, počet hráčov 6+1, bránky 5x2m.

 

 • Mladšia prípravka U9 ročníky 2011, 2012, 2013 ažiačka ročník 2010.

Hracia plocha 40x30, počet hráčov 4+1, bránky 5x2m.

 

V Prievidzi 20.06.2019

 

Jozef Kučera tajomník KM a ŠF OblFZ Prievidza

 

Ján Martina predseda KM a ŠF OblFZ Prievidza

 

MaK  č.0  30. 08. 2018

 

 • PREREGISTROVANIE HRÁČA

 


 • Dňa 23. 8. 2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný "prestup" podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov, aby počnúc dňom 24. 8. 2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy - vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche. 

 

Sekretár  č.17  21. 06. 2019

 

 

                                                                                                                                           

1.       Oznamuje, že bol dňa 18.06.2019 novelizovaný Registračný a prestupový poriadok SFZ podľa, ktorého budete postupovať. Žiadam Vás o preštudovanie a zadávanie transferov zmysle schváleného RaPP.

 

2.       Prehľad prestupových termínov u amatérov v zmysle novely RaPP SFZ zo dňa 18.06.2019:

a)​​od 26.06. do 15.07.​ kalendárneho roka (​letné registračné obdobie bez obmedzenia​),

b)​​od 01.07. do 30.09.​ kalendárneho roka (​letné registračné obdobie s obmedzením​),

c)​​od 01.07. do 30.09.​ kalendárneho roka (​letné registračné obdobie zo zahraničia​),

d)​​od 01.01. do 31.03.​ kalendárneho roka (​zimné registračné obdobie s obmedzením​),

e)​​od 01.01. do 31.03.​ kalendárneho roka (​zimné registračné obdobie zo zahraničia​).

 

3.       Upozorňujeme funkcionárov futbalových klubov na novú povinnosť akejkoľvek fungujúcej a existujúcej mimovládnej neziskovej organizácie (vrátane občianskych združení) doplniť do novo vzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácii Ministerstva vnútra SR údaje o štatutárnom orgáne organizácie. Podrobnejšie informácie dostali na svoje adresy ISSF manažéri FK. V prípade, že im nevenovali potrebnú pozornosť, resp. ich prehliadli (zmazali) nájdete ich ​TU. Dôrazne upozorňujeme, že v prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany FK, tento po 30.06.2019 stráca možnosť prijímať aké kôl vek prostriedky zo štátneho rozpočtu a SFZ mu preto pozastaví možnosť čerpať kredity. Navyše, oznámenia zaslané v termíne do 30.06.2019 sú oslobodené od správneho poplatku (16,50 €).

 

 

Prihlášky do súťaží pre nový súťažný ročník 2019/2020:

prihlášky družstiev ​dospelých a mládeže pre nový súťažný ročník 2019/2020 si FK aktivujú cez ISSF→ Elektronická podateľňa→ Prihláška do súťaže ,v termíne​ do 26.06.2019 (vrátane)​. Po tomto termíne bude počet družstiev v jednotlivých súťažiach dospelých uzavretý.

Prihlášku musí FK vytvoriť za každé svoje družstvo jednotlivo (dospelí, dorast U19,  žiaci U15, prípravka MIX U11, staršia prípravka U11, mladšia prípravka U9​.

Mladší žiaci U13 sa prihlasujú cez podanie na komisiu mládeže. Ak bude dostatočný počet tak sa vytvorí v ISSF systéme súťaž pre túto kategóriu.

V prípade nejasností Vám dávam link na Manuál k elektronickej prihláške v ISSF.

 

 

V Prievidzi dňa 20.06.2019

 

Ján Baláž sekretár OblFZ Prievidza

                                                                                                                                        

 

 

Obsadenie  č.30  07. 06. 2019

Obsadenie R a DZ č.30 Poznámka MO muži XXX. kolo (16.6. 2019) o 17.00 hod. R AR1 AR2 DZ 15.06.2019 17:00 TJ Baník Sebedražie - OFK Nedanovce Stránsky La...čítať celú správu

 

Odvolacia komisia  č.7  08. 11. 2017

 

Odvolacia komisia OblFZ PD v zmysle Stanov ObFZ čl. 54 na svojom zasadnutí dňa 06. novembra 2017 prerokovala odvolanie FO TJ Družba Livinské Opatovce voči rozhodn utiu DK vydanom v US č. 13 zo dňa 26.10.2017 U169, U170 a U177 a rozhodla:

 

 • OdK potvrdzuje rozhodnutie DK v plnom rozsahu.
 • Stanovisko: DK postupovala správne v zmysle DP a RS. 
 • OdK konštatuje, že uložené tresty ako aj pokuta sú v dolnej hranici podľa DP a RS.

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.