Aktuálna úradná správa

VV  č.1  09. 08. 2022

 

 

KOMUNIKÉ zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Prievidza

zo dňa 04.08.2022

 

 

Výkonný výbor ObFZ Prievidza na svojom zasadnutí dňa 04.08.2022 okrem iného:

-         schválil predložený program zasadnutia VV ObFZ Prievidza

-         vzal na vedomie správu o plnení uznesení z predošlého

          zasadnutia  VV ObFZ Prievidza

-         vzal na vedomie správu o doručenej pošte od posledného

          zasadnutia VV ObFZ Prievidza

-         vzal na vedomie správu predsedu ObFZ Prievidza

-         vzal na vedomie správy predsedov odborných komisii ObFZ

           Prievidza

-         schválil plán zasadnutí VV ObFZ Prievidza na II. Polrok 2022

-         schválil hospodárenie za obdobie  10.01. - 30.06.2022

-         schválil za člena ŠTK ObFZ Prievidza p. Igora Jakubisa

-         schválil úpravu Rozpisu súťaží ObFZ Prievidza 2022/2023

-         schválil zaradenie p. Petra Zábojníka na nominačnú listinu R

          ObFZ Prievidza pre súťažný ročník 2022/2023 ako AR v VIII. a IX.

           Lige ObFZ Prievidza

-         schválil úpravu cestovných náhrad členov odborných komisii

          ObFZ Prievidza

-         vzal na vedomie informáciu o hlasovaní per rollam členov VV

          ObFZ Prievidza

-         vzal na vedomie list od rozhodcu Antona Michaleho

-         určil termín konania Konferencie ObFZ Prievidza na deň

          25.11.2022

 

Najbližšie zasadnutie VV ObFZ Prievidza bude dňa 22.09.2022

 

Ján Baláž - sekretár ObFZ Prievidza

 

 

ŠTK  č.4  12. 08. 2022

 

 

Úradnú správu ŠTK ObFZ Prievidza číslo 4. zo dňa 11.08.2022 nájdete TU

 

DK  č.2  12. 08. 2022

 

 

Úradná správa DK č.: 02 zo dňa 11.08.2022

 

 

 

DK zasadala dňa 11.08.2022 o 16:00 hod. a prijala tieto uznesenia:

 

 

U10 DK riešila upozornenie TJ Štart Krištáľ Valaská Belá - upozornenia ID 32607 a ID 32603  - vyriešené.

U11 DK riešila upozornenie TJ AC Žabokreky nad Nitrou - upozornenia ID 33568 a ID 17102  - vyriešené.

U12 Tomáš Gunda 1299072, FK Iskra Nováky, 1 týž.P. do 15.11.2022, DP 41/1,2,3

U13 Patrik Fereje  1226950, OFK Baník Lehota p/V., 2 s.s.N. od 11.08.2022, DP 49/1a,2a,

U14 Michal Samardžia 1213671, TJ Dúbrava Rud. Lehota , 1 s.s.N. od 11.08.2022, DP 45/1a,2,

U15 Šimon Svitok 1373283, TJ Tatran Tužina, 1 s.s.N. od 11.08.2022, DP 37/3

U16 Pavol Duša 1169971, OŠK Veľký Klíž, 2 s.s.N. od 11.08.2022, DP 49/1a,2a,

U17 Adrián Baco 1392357, TJ Sokol Šišov, 1 s.s.N. od 11.08.2022, DP 37/3

U18 DK trestá na návrh KR a DZ: Juraj Majzlan 1312615, rozhodca, 1 týž.N. od 11.08.2022, DP 62

U19 DK trestá na návrh KR a DZ: Pavol Šiplák 1346616, rozhodca, 1 týž.N. od 11.08.2022, DP 62

U20 Juraj Gieci 1156927, ŠK Podhoran Krásna Ves, 1 s.s.P. do 15.11.2022, DP 41/1,2,3

U431/2021-2022 (opakovane) V zmysle DP čl. 16 ods. 7 a čl. 17 ods. 8,DK prerušuje výkon disciplinárneho opatrenia- pozastavenia výkonu funkcie funkcionára a športovej činnosti hráčov uloženého na určité časové obdobie /týž., mes. nepodm /, ktoré nie je dlhšie ako šesť mesiacov, počas celej dĺžky letnej prestávky  príslušnej súťaže. UPOZORNENIE: Upozorňujeme všetky TJ a FK, že ISSF prerušenie výkonu disciplinárneho opatrenia - pozastavenia výkonu funkcie a športovej činnosti nezohľadňuje /neprerušuje/, preto tento treba sledovať t.j. za evidenciu výkonu disciplinárneho opatrenia a následné uvedenie v Zápise o stretnutí, poprípade neoprávnený štart hráča zodpovedá oddiel.

U432/2021-2022 (opakovane) DK oznamuje klubom, že hráč ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2021/2022 príslušnej súťaže bude napomínaný 5,9,12,15 ŽK môže po udelení trestu podľa DP čl.37 odsek 7 do začiatku nového súťažného ročníka písomne prostredníctvom podania v ISSF - Disciplinárna komisia požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2022/2023. Po podaní bude pokuta vygenerovaná k úhrade prostredníctvom faktúry a zastavenie výkonu športovej činnosti sa zruší. Hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka príslušnej súťaže nastúpiť. Stanovené finančné pokuty sú nasledovné: Dospelí: 30 € Dorast: 15 € Žiaci: 5 €

Štart hráča označeného červeným výkričníkom v krúžku v nominácii na stretnutie /zápise/ v ISSF - nakoľko sa množia ako vždy začiatkom súťažného ročníka otázky k tejto téme DK dáva nasledovne vysvetlenie:

ISSF - Informačný systém slovenského futbalu - je informačný /nie sú vymazané niektoré staré - neplatné disciplinárne opatrenia - pri menách hráčov svietia výkričníky/. Pre stanovenie a výkon disciplinárnej sankcie je rozhodujúci DISCIPLINÁRNY PORIADOK Slovenského futbalového zväzu z 08. júna 2021 a oznámenie disciplinárnej sankcie v Úradnej správe DK OblFZ Prievidza.

Úlohou svietiaceho výkričníka pri mene hráča je informovať funkcionárov TJ a FK pri vytváraní nominácie na stretnutie, že s týmto hráčom môže byť niečo v neporiadku a treba jeho status - oprávnenosť štartu v stretnutí si preveriť - skontrolovať v Úradných správach a Zápisoch o stretnutí. Postup preverenia

- dať šípku na obrazovke na výkričník, kde sa ukáže číslo disciplinárneho opatrenia - ID.

- treba si toto ID opísať.

- následne kliknite na meno hráča, otvorí sa Detail hráča.

- ďalej kliknite na Tresty hráča /ikona - žlto-červené karty/.

- dole v Disciplinárnych opatreniach je potrebné podľa opísaného ID čísla skontrolovať o aké Disciplinárne opatrenie sa jedná a jeho platnosť.

- ak bolo Disciplinárne opatrenie vykonané, hráč môže štartovať.

- následne napíšte podanie na DK: meno, priezvisko hráča, registračné číslo a predmetné ID k jeho vymazaniu.  

Zhrnuté: Svietiaci výkričník je informatívny a nebráni hráča zaradiť do súpisky na stretnutie.  Pokiaľ si funkcionári TJ a FK myslia, že hráč môže štartovať a chcú aby štartoval, tak im to rozhodca umožní bez ďalšieho preverovania - v zmysle vyššie uvedeného DP čl. 35/1,2. 

 V prípade nejasností kontaktujte DK ObFZ Prievidza.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 18.08.2022 o 16,00 hod. Odvolanie proti rozhodnutiu DK ObFZ Prievidza uverejnenému v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ Prievidza lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia DK (DP čl. 84/1,2).

V Prievidzi dňa 11.08.2022.

Pavol Košík predseda DK ObFZ

 

 

 

 

KR a DZ  č.4  12. 08. 2022

 

Ospravedlnení:

sobota: Hudák, Lacík, Vážny, Poliaček, Ševčík, Staňo

sobota+nedeľa: Duhina, Šugra, Janík, Drábik Š., Hodas, Mokrý M., Malánik, Stránsky od 17:00 

 

1. KR a DZ pripomína, že každý R a D je povinný si vygenerovať a zaplatiť faktúru za členské  (v časti "Moje členské poplatky"), pretože jeho účet v ISSF bude neaktívny. 

 

2. KR a DZ berie na vedomie podanie od DK.

 

3. KR a DZ berie na vedomie podanie od TJ Družstevník Dolné Naštice. 

 

4. KR a DZ berie na vedomie pochvalu od ŠK Vegum Doné Vestenice "B" na R Malánik a Bulík  zo zápasu ŠK Vegum Doné Vestenice "B" - TJ Slovan Oslany .

 

5. KR a DZ dôrazne upozorňuje R a D na dodržiavanie včasného ospravedlnenia a to 14 dní pred MZ. KR a DZ nemá problém s ospravedlneniami v prípade vzniku nečakaných situácií, ale veľakrát sa jedná o ospravedlnenia, o ktorých ste vedeli 14 dní vopred. KR bude ku neskorým ospravedlneniam pristupovať pozastavením delegácie!!! 

Všetky otázky ohľadom obsadzovania, vrátane ospravedlňovania na stretnutia smerujte na pána Róberta Šandrika telefonicky 0907 056 353, alebo mailom robo.sandrik@gmail.com, alebo sms správou na hore uvedené číslo. 

Za obsadenie DZ na MFS je zodpovedný p. Peter Kozinka, na ktorého smerujte všetky otázky ohľadom obsadzovania, vrátane ospravedlňovania na stretnutia telefonicky 0908 618 020, alebo mailom peter.kozinka@pobox.sk, alebo sms správou na hore uvedené číslo. 

 

 

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční  19.08.2022.    

 


 

 

TMK  č.10  01. 04. 2022

 

Školenie trénerov UEFA C licencie pripravuje

TÚ SFZ s TMK ObFZ Prievidza .

 

 

 

 

"Trénersko - metodická komisia ObFZ Prievidza"

 

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Prievidza bude v Prievidzi v jarnej časti organizovať školenie trénerov UEFA C licencie.

Predbežný záujem o absolvovanie školenia je potrebné poslať do 15.04.2022 na email: michal.kovac@futbalsfz.sk

Na otvorenie školenia je potrebné min. 16 uchádzačov. 

Poplatok za školenie bude 150,- EUR.

Organizácia školenia: 8 výukových blokov - kontaktnou a dištančnou formou".

 

 

 

 

KM  č.16  15. 10. 2020

 

Úradná Správa KM č.16 dňa. 15. 10. 2020

 

KM a ŠF OblFZ Prievidza na základe nariadenia vlády SR, Ústredného krízového štábu SR a Úradu verejného zdravotníctva súčinnosťou od 15.10.2020 do odvolania prerušuje súťaže riadené KM a ŠF OblFZ Prievidza vo všetkých vekových kategóriách. Týmto vyzývame všetky FK, FO a TJ v pôsobnosti OblFZ Prievidza k dodržiavaniu prijatých opatrení. O ďalšom priebehu pokračovania súťaží rozhodneme po uvoľnení opatrení zo strany štátnych orgánov Slovenskej republiky.

 

PD - KM - 2020/2021 - ČU - 42

KM kontumuje stretnutie U - 15 - IV. liga - III. trieda PD - Juh 7. kolo Nitr. Rudno - Čereňany 3:0 kont. pre nedostavenie sa mužstva na stretnutie podľa SP čl. 82 ods. b. KM odstupuje ŠK Čereňany na potrestanie DK. 

PD - KM - 2020/2021 - ČU - 43

KM zamieta žiadosť TJ Opatovce n/N. o zmenu stretnutia, tuto treba dať cez detaily zápasu a musí ho potvrdiť súper.

PD - KM- 2020/2021 - ČU - 44 + 45

KM berie na vedomie žiadosť TJ AC Žabokreky n/N. o odloženie stretnutia U - 15 - IV. liga -III. trieda PE 7. kolo Žabokreky n/N. - Veľké Uherce pre nespôsobilú HP.

PD - KM - 2020/2021 - ČU - 46

KM berie na vedomie súhlas TJ Nový Život Veľké Uherce s odložením stretnutia U - 15 - IV. liga - III. trieda PE 7. kolo Žabokreky n/N. - Veľké Uherce.

PD - KM - 2020/2021 - ČU - 47

KM berie na vedomie žiadosť TJ Družstevník Koš o odloženie stretnutia pre nespôsobilú HP, ale treba to zadávať cez detaily zápasu, aby sa mohli k tomu vyjadriť aj H.

PD - KM - 2020/2021 - ČU - 41

KM prijala cez sekretariát OblFZ PD nesúhlas OFK Bošany s rozhodnutím KM ohľadom kontumácie stretnutia U - 15 - IV. liga - III. trieda PE 6. kolo Bošany - Oslany. Stanovisko KM pre OFK Bošany bude zaslaný na klub.        

PD - KM - 2020/2021 - 0284

KM súhlasí zo zmenou termínu U - 11 prípravka Mix skup. „B" 4. kolo Nedožery - Brezany - Handlová na 01. 04. 2021 o 16:00 hod.

PD - KM - 2020/2021 - 0285

KM súhlasí zo zmenou termínu U - 13 - mlad. žiaci 6. kolo Ostratice - Lazany na 20. 10. 2020 o 16:30 hod.

PD - KM - 2020/2021 - 0286

KM súhlasí zo zmenou termínu U - 9 mlad. prípr. skup. „A" 6. kolo Nedožery - Brezany - Lehota p/V. na 10. 04. 2021 o 11:00 hod.

PD - KM - 2020/2021 - 0287

KM súhlasí zo zmenou termínu U - 11 prípravka Mix skup. „B" 5. kolo Kanianka - Tužina na 01. 01. 2021 o 00:00 hod.

PD - KM - 2020/2021 - 0288

KM súhlasí zo zmenou termínu U - 9 mlad. prípr. skup. „B" 14. kolo Čereňany - D. Vestenice  na 21. 05. 2020 o 16:30 hod.

PD - KM - 2020/2021 - 0289

KM súhlasí zo zmenou termínu U - 9 mlad. prípr. skup. „B" 7. kolo D. Vestenice - Čereňany na 15. 10. 2020 o 16:00 hod.

PD - KM - 2020/2021 - 0290

KM súhlasí zo zmenou termínu U - 13 mlad. žiaci 10. kolo Div. Nová Ves - Handlová na 30. 11. 2020 o 11:00 hod.  

KM upozorňuje Dolné Naštice na dodržiavanie  SP / v zápise musí byť uvedený VM - D/ U - 15

KM upozorňuje Z. Kostoľany na dodržiavanie SP/ v zápise musí byť uvedený lekár D a do záznamu R musí byť uvedený priezvisko R laika/ U - 11 - U - 15

KM upozorňuje Handlová na dodržiavanie SP / v zápise musí byť uvedený lekár D/ U - 15

KM upozorňuje Tužina na dodržiavanie SP / v zápise musí byť uvedený VM - D, a v zápise do záznamu R musí byť uvedené priezvisko R laika/ U - 11

KM upozorňuje Nováky na dodržiavanie SP / v zápise do záznamu R musí byť uvedené priezvisko R laika/ U - 9

KM upozorňuje Kanianka na dodržiavanie SP/ v zápise o stretnutí musí byť uvedený HÚ/ U - 9 

KM upozorňuje žiacke družstva U - 15, aby si sledovali HČ, lebo tieto budú upravované ohľadom kolízie s dorasteneckým HČ.

Dorast: o 12:00 hod. žiaci PD o 10:00hod. PE + BN o 10:00 hod.

Dorast: o 11:30 hod. žiaci PD o 09:30 hod. PE + BN o 09:30 hod.

Dorast: o 11:00 hod. žiaci PD o 09:00 hod. PE + BN o 09:00 hod.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Tlačivo „Súhlas rodičov na štart hráča kategórie U-6, ktorý nedovŕšil vek 6 rokov". Žiadame futbalové kluby, aby písomný súhlas rodičov mali k dispozícii na predloženie KM OblFZ PD. Tlačivo bude k dispozícii na oficiálnej stránke OblFZ Prievidza

KM upozorňuje funkcionárov mládežníckych klubov pri neodohratých plánovaných stretnutiach podať informáciu KM cez ISSF a treba postupovať v zmysle SP čl. 69 a RS str. 26 ods. 5 písm. a.

Voči rozhodnutiam KM sa možno odvolať v zmysle SP čl. 87.
Jozef Kučera tajomník KM a ŠF OblFZ Prievidza
V Prievidzi dňa 15.10.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

MaK  č.3  18. 03. 2022

 

 

 

Matrika ObFZ Prievidza dáva do pozornosti informácie k medzinárodným prestupom neplnoletých hráčov z Ukrajiny na Slovensko.

 kliknúť

 

Sekretár  č.3  10. 07. 2020

 

Oznamuje termín konania Riadnej Konferencie OblFZ Prievidza spojenej s Aktívom ŠTK dňa 17.07.2020 so začiatkom o 16:00 hod. v Dome kultúry v Novákoch.

 

Usmernenie k Riadnej Konferencii:

Konferencie sa môže zúčastniť len jeden štatutár FK, FO a TJ OblFZ Prievidza, ktorý musí mať povinne rúško a preukáže sa dokladom totožnosti. Žiadam funkcionárov FK, FO a TJ aby zabezpečili účasť štatutára alebo náhradníka na konferencii nakoľko sa budú odovzdávať 4 kusy lôpt Adidas pre FK, FO a TJ, ktoré prihlásili do súťažného ročníka 2020/2021 mužstvo dospelých. V prípade neúčasti zástupcu FK, FO a TJ stráca FK, FO a TJ benefit 4 kusov lôpt.

Materiály ku Konferencii Vám boli zaslané na emaily.

Právo zúčastniť sa Riadnej konferencie majú nasledovné FK, FO a TJ:

Okres Prievidza:

Bojnice, Bystričany, Cigeľ, Čereňany, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Dolné Vestenice, Handlová, Chrenovec-Brusno, Kamenec pod Vtáčnikom, Kanianka, Kľačno, Koš, Lazany, Lehota pod Vtáčnikom, Liešťany, Malinová, Malá Čausa, Nedožery-Brezany, Nitrica, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Poruba, Pravenec, Prievidza, Radobica, Ráztočno, Rudnianska Lehota, Sebedražie, Tužina, Valaská Belá, Veľká Lehôtka, Zemianske Kostoľany v počte 37.

 

Okres Partizánske:

Bošany, Brodzany, Chynorany, Klátova Nová Ves, Kolačno, Krásno, Malé Bielice, Malé Kršteňany-Cukríkovo, Nadlice, Návojovce, Nedanovce, Ostratice, Partizánske, Skačany, Šimonovany-PE, Veľké Kršteňany, Veľké Bielice, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nitrou v počte 20.

 

Okres Bánovce nad Bebravou:

Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Brezolupy, Dežerice, Dolné Naštice, Dvorec, Haláčovce-Otrhánky, Krásna Ves, Malá Hradná, Miezgovce, Pečeňany, Podlužany, Naše Podhorie, Prusy, Pravotice, Rybany, Šišov, Uhrovec, Veľké Držkovce, Zlatníky, Veľké Hoste, Horné Ozorovce, Žitná-Radiša v počte 23.

 

PROGRAM

 

1.                  Otvorenie a vyhlásenie o tom, že riadna konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami OblFZ Prievidza

2.                  Schválenie  programu

3.            Menovanie skrutátorov, overovateľov zápisnice a schválenie pracovných  komisii

4.           Správa mandátovej komisie

5.           Ocenenie zaslúžilých funkcionárov FK, FO, TJ a OblFZ Prievidza

6.           Správa predsedu OblFZ Prievidza o činnosti OblFZ Prievidza od ostatnej konferencie

7.           Správa o hospodárení OblFZ Prievidza k 31.05.2020

8.           Správa Revíznej komisie prednesená kontrolórom OblFZ Prievidza

9.            Schválenie Stanov ObFZ Prievidza

10.         Diskusia

11.         Informácia o prijatých uzneseniach z riadnej konferencie OblFZ Prievidza

12.         Záver

 

Po skončení riadnej konferencie OblFZ Prievidza sa uskutoční Aktív ŠTK OblFZ Prievidza spojený s vylosovaním futbalového ročníka 2020/2021.

 

PROGRAM Aktívu

 

1.                  Otvorenie

2.                  Zmeny v Rozpise súťaží pre futbalový ročník 2020/2021

3.                  Organizačná príprava ročníka 2020/2021 a vylosovanie súťaží ( žiaci, muži, dorast)

4.                  Diskusia

5.                  Záver Aktívu a jeho ukončenie

 

 

V Prievidzi dňa 10.07. 2020

 

Ján Baláž sekretár OblFZ Prievidza

 

Obsadenie  č.5  12. 08. 2022

Obsadenie R a DZ č.3 Poznámka VII. Liga III. kolo (21.08. 2022) o 17:00 hod. R AR1 AR2 DZ 20.08.2022 17.00 MFK Baník Handlová - MTJ Nitrianske Pravno V&aa...čítať celú správu

 

Odvolacia komisia  č.2  07. 10. 2021

 

ODVOLACIA KOMISIA ObFZ PRIEVIDZA

 

Úradná správa číslo 1.

 

Odvolacia komisia ObFZ Prievidza zasadala dňa 05.10.2021 s využitím elektronickej komunikácie.

 

Na svojom zasadnutí sa zaoberala podaním na Odvolaciu komisiu od OFK Krásno.

Odvolacia komisia odvolanie neprerokovala nakoľko odvolanie nespĺňalo náležitosti SP čl. 87.

 

Predseda Odvolacej komisie ObFZ Prievidza Anton Obert

 

 

 

Odvolacia komisia ObFZ Prievidza zasadala dňa 05.10.2021 s využitím elektronickej komunikácie.

 

Na svojom zasadnutí sa zaoberala podaním na Odvolaciu komisiu od TJ Družstevník Dolné Naštice.

 

Odvolacia komisia sa odvolaním nezaoberala nakoľko odvolanie nespĺňalo náležitosti SP čl. 87.

 

Predseda Odvolacej komisie ObFZ Prievidza Anton Obert

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.