Aktuálne info

Predseda OblFZ

Počasie

Aktuálna ÚS

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

кредит онлайн

 

 

 

KM OblFZ Prievidza

Organizuje vrámci projektu PPT tréningový zraz dňa 25.09.2017 (pondelok) na futbalovom štadióne v Novákoch.

 

 


  • Nominácia hráčov ročník 2003:

Jakub Daniš, Bartolen Adam, Hanus Bruno, Denis Bobok - Nováky, Samuel Gašparovič, Tomáš Seidl - Veľké Uherce, Dominik Šarina - Klátova Nová Ves, Erik Furek, Jakub Nemec, Daniel Gaššo - Chynorany, Kevin Cimra, Tomáš Diko - Uhrovec, Michal Neradný - Miezgovce, Peter Blina - Zlatníky.


  • Nominácia hráčov ročník 2004:

Kacina Filip, Poništiak Marek, Švec Marko - Nováky, Denis Bilík, Igor Zbiňovec - Nedožery-Brezany, Sebastián Pilip - Chynorany, Michal Stanko - Klátova Nová Ves, Damian Suchý - Veľké Uherce, Damian Čahoj - Prusy, Leonard Žiak - Diviacka Nová Ves, Dominik Šiatinský - Oslany, Patrik Jarolín - Uhrovec.

 

  • Nominácia hráčov ročník 2005:
Radoslav Kišš - Nováky, Daniel Duchovič, Marko Radosa - Veľké Uherce,  Marko Pažický, Ján Fábry - Lehota pod Vtáčnikom, Benjamin Pavel Braun - Dolné Vestenice, Filip Lagin - Diviacka Nová Ves, Tomotej Kuric, Nicolas Pihik - Oslany, Dominik Čierny - Chynorany, Samuel Kišac - Bošany, Samuel Olach - Veľké Bielice, Samuel Škultéty- Uhrovec

 

  • Realizačný tím:

Hlavný tréner - Tadeáš Nechala, prvý asistent trénera - Juraj Šimo, druhý asistent trénera - Tomáš Fereje.

 

Nominovaní hráči a realizačný tím sa dostavia dňa 25.09.2017 do 15:30 hod. do areálu futbalového štadióna v Novákoch.

Ukončenie tréningového zrazu je plánované o 17:30 hod.

Priniesť si treba: kopačky , tréningovú výstroj, chrániče, šľapky, ponožky, hygienické potreby, brankári kompletnú výstroj.

Nutné je priniesť si preukaz poistenca!!!!!!

V prípade ospravedlnenia nahlásiť hlavnému trénerovi na číslo 0915788129, alebo prvému asistentovi trénera na číslo 0902227430, alebo druhému asistentovi trénera na číslo 0950559358.

Za dovoz a odvoz nominovaných hráčov sú zodpovední rodičia v spolupráci s FK.

Pozvaní sú aj tréneri nominovaných hráčov.

Uvoľnenie dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočností, že ZsFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia ZsFZ.

 


Spustenie eshopu SFZ per čerpanie kreditov

 

 Vážený klubový manažér

 

dovoľujem si Vám touto cestou oznámiť spustenie avizovaného eshopu na čerpanie kreditov podľa rozhodnutia SFZ

 

Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk

 

Poprosím Vás aby ste si pred použitím eshopu pozorne prečítali návody nižšie, ktoré sme pre Vás pripravili , aby sme minimalizovalai monožstvo otázok sú to hlavne:

 

https://eshop.futbalsfz/registracia-osobneho-konta

a

Taktieždávame do pozornosti metodické usmernenie https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit

 

Dovoľte ešte aby som Vám oznámil, že aktuálny stav položiek v eshope neustále aktualizujeme a špecialna položka pre platby za delegované osobyv súťažiach mládeže bude nasadená začiatkom septembra, nakoľko až vf septembri generovaná mesačná zberná faktúra bude obsahovať prvé takéto platby. o používaní tejto špecialnej položky Vás budeme podrobne informovať začiatkom septembra.

 

 

Platenie dane pri odstupnom za amatéra

 

V súvislosti s množiacimi sa otázkami súvisiacimi s platením dane z pridanej hodnoty pri odstupnom za amatéra si dovoľujeme uviesť, že Registračný a prestupový poriadok SFZ (ďalej ako “RaPP”) ustanovuje v čl. 37 ods. 6 jasný spôsob určenia dane z pridanej hodnoty pri odstupnom za amatéra. Na základe uvedeného článku sa k sume určenej v čl. 37 ods. 1 RaPP pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

V zmysle čl. 37 ods. 6 RaPP:

"Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky."

 

Riešenia nezaplatenia odstupného za amatéra

 

Riešenia nezaplatenia odstupného za amatéra

 

SFZ oznamuje, že odbornou diskusiou o možných postupoch vo vzťahu k riešeniu nezaplatenia odstupného za amatéra podľa platných predpisov SFZ dospeli zainteresovaní k záveru, že v záujme lepšieho fungovania systému orgánov SFZ a ich zaťaženosti bude efektívnejšie prípady zjavného porušenia povinnosti člena SFZ spočívajúceho v neuhradení odstupného za amatéra určeného podľa predpisu SFZ riešiť prostredníctvom disciplinárnych komisií (SFZ, RFZ a ObFZ)

Na základe uvedeného SFZ oznamuje svojim členom (RFZ a ObFZ), že na úrovni SFZ bude tieto veci od 1. augusta 2017 prejednávať DK SFZ a je v záujme jednotného a efektívného uplatňovania noriem SFZ na celom území Slovenska, aby rovnako aj na úrovni ObFZ a RFZ vo vzťahu k riešeniu nezaplatenia odstupného za amatéra boli veci riešené najprv prostredníctvom nimi zriadených disciplinárnych komisií a iba tie veci, v ktorých bude v rámci disciplinárneho konania zistený spor a tento bude príslušnou komisiou vyhodnotený ako dôvodný, bude na návrh klubu, ktorého nárok na odstupné nebol uspokojený, riešiť Komora SFZ pre riešenie sporov.

Usmernenie pre kluby:

- V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 ods. 1 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 ods. 1 disciplinárneho poriadku SFZ.
- Podľa čl. 64 ods. 1 písm. e) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom alebo zadá do informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj“ a podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto poruší povinnosť vyplývajúcu z predpisu SFZ alebo člena SFZ“, pričom porušená povinnosť je ustanovená v čl. 37 RaPP.
- Na základe vyššie uvedeného je možné v disciplinárnom konaní uložiť klubu sankciu vo forme disciplinárnej sankcie v zmysle čl. 64 ods. 4 DP, ktorý citujeme: „Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa tohto disciplinárneho poriadku ak iný predpis SFZ neustanovuje inak.“
- DISCIPLINÁRNE KONANIE ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU – klub, ktorý je poškodený sa obráti na príslušnú DK, do ktorej miestnej príslušnosti patrí klub, ktorý sa previnil
- Prípadný spor o výške odstupného spadá do pôsobnosti Komory SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP – ak sa v procese prestupu kluby medzi sebou nedohodnú, obrátia sa na komoru
- UPOZORŇUJEME, ŽE KONANIE PRED KOMOROU SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV JE SPOPLATNENÉ!

 

 

 

Zmena emailu a vygenerovanie nového hesla

 

Dobrý deň važení kluboví manažéri prosíme, aby ste informovali svojich hráčov o prihlasovaní, zmene emailu alebo vygenerovaní nového hesla.

Pri prihlasovaní do systému ISSF je potrebné:

1.prihlasovacie meno (čo je registračný email alebo používateľove registračné číslo). V prípade, že si používateľ chce zmeniť email, prihlási sa do ISSF a zmení si ho v časti "môj účet", alebo používateľ navštívi akúkoľvek futbalovú matriku, alebo jeho klubový manažér požiada o zmenu cez ISSF - pomoc.

2.prihlasovacie heslo (ak si ho používateľ nepamätá, tak pod prihlasovacími údajmi je možnosť "zabudli ste heslo?" - pokračuje kliknutím na tento text, v tomto momente sa objaví riadok, aby ste zadali aktuálny email a kontrolný text. Kontrolný text je schválne trošku ťažšie čítateľný (kvôli umelej inteligencii na získavanie hesiel používateľov), preto je možné že text neprečítate hneď na prvykrát správne (ak kliknete na text, ktorý nie je čítateľný, vygeneruje sa iný). V tomto momente, ak správne vyplníte tieto dva riadky Vám systém ISSF vygeneruje nové prihlasovacie heslo, no POZOR, v tele emailu je aj link pre aktiváciu tohto nového zaslaného hesla, na ktorý je potrebné kliknúť predtým!!!

Súhrn: heslo si dajte skopírovať (pomocou ctrl+c alebo pravým tlačítkom na myši + kopírovať), potom kliknúť na link pre aktiváciu tohto hesla, presmeruje Vás na stránku ISSF a nové heslo Vám bolo aktivované. Kliknúť na "na úvodnú stránku", zadať email a vložiť heslo (crtl+v alebo pravým tlačítkom na myši + vložiť). Systém zároveň žiada aby ste si zadali nové heslo a to dvakrát pod sebou kvôli kontrole. Úspešne ste zmenili heslo a pracujete v systéme.

 

 Dôležité UPOZORNENIE


Registrácia osoby/príslušnosti v ŽIADNOM PRÍPADE neznamená ďalšie platby členských poplatkov, je to len REGISTRÁCIA OSOBY A ZÍSKANIE PRÍSLUŠNOSTI OSOBY K ZVAZU ALEBO KLUBU PRE VÝKON DANEJ FUNKCIE, táto registrácia je dôležitá nielen podľa zákona o športe, ale aj kvôli iným zákonným normám.

Z pohľadu klubu platia členské poplatky IBA: - ŠPORTOVCI = hráči - ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI = tréneri, asistenti trenerov, trener brankarov, kondicny trener - Klub ako člen SFZ ŽIADNA INÁ REGISTROVANÁ OSOBA NEPLATÍ CLENSKÉ POPLATKY Z POHLADU KLUBU.

Opätovne pripomínam, že poplatky si platia športovci a športový odborníci (tréneri, asistenti trenerov, trener brankarov, kondicny trener) ako fyzické osoby, klub je len sprostredkovateľom platieb, podľa Zákona o športe.

TERAZ JEDNA VEĽMI DÔLEŽITÁ ZMENA

Chcel by som Vás poprosiť, aby ste si včas zaregistrovali osoby "športových odborníkov" pomocou návodu na http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici vopred, nakoľko len zaregistrovaných športových odborníkov DOKÁŽETE NAHRAŤ DO ZÁPISU O STRETNUTÍ a taktiež do realizačného tímu družstva. Ak niekoho požiadate o registráciu, MUSÍ Vám tú registráciu schváliť, inak ho nedokážete nahrať do Zápisu o stretnutí. TÁTO REGISTRÁCIA SA ROBÍ IBA RAZ A PLATÍ AZ DO ODVOLANIA JEDNOU ALEBO DRUHOU STRANOU (klubom alebo osobou) Ktoré polia z pohľadu realizačného tímu sú povinné PRE ZÁPIS O STRETNUTÍ určujú zväzy, ktoré riadia dané súťaže, preto sa prosím ak to nie je v rozpise Vašich súťaží, informujte na Vašom zvaze.

Ďakujeme za pochopenie, v prípade otázok alebo nájdených chýb nás prosím informujte pomocou formuláru Pomoc v ISSF systeme.

 

S pozdravom Ján Letko

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Akciová cena platí na aktuálne sakladové zásoby.

                 kliknúť na :    http://legeaservis.sk/akcie/set-tornado/

 

 

 

 

Aktuálne výsledky FUTBALNET

  

 

Sledujte aktuálne správy, štatistiky a výsledky z OblFZ Prievidza  na novom FUTBALNETE 

 

Oblastný futbalový zväz PRIEVIDZA

 

 

kliknúť 

 Ekonomická komisia OblFZ Prievidza

čísla účtov a IBAN

Tatra banka účet 2627848848/1100       

IBAN SK86 1100 0000 0026 2784 8848

 Slovenská sporiteľňa účet 0066511655/0900 

IBAN SK3709000000000066511655

 

Aktualizované formuláre ISSF pre trénerov,delegátov, rozhodcov a klubových manažérov na stránke SFZ

 

http://www.futbalsfz.sk/informacny-system-slovenskeho-futbalu/dokumenty.html
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.